нашите сайтове english

Списък на допуснати кандидати за участие в конкурс за ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ - 2 щатни бройки към дирекция “Правно-нормативно обслужване” при Община Варна

С П И С Ъ К

Н А

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ – 2 щатни бройки към ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

при Община Варна

 

 1. З.Г.П. Рег.№РД24011388ВН/19.04.2024г.
 2. Д.В.С. Рег.№РД24011424ВН/19.04.2024г.
 3. Н.И.Т. Рег.№РД24011737ВН/23.04.2024г.
 4. М.Е.Й. Рег.№РД24011812ВН/24.04.2024г.
 5. Н.Г.Б. Рег.№РД24011815ВН/24.04.2024г.
 6. С.П.М. Рег.№РД24012103ВН/26.04.202г.
 7. Н.П.К. Рег.№РД24012028ВН/25.04.2023г.
 8. М.М.Щ. Рег.№РД24011957ВН/25.04.2023г.

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 17.05.2024 г. от 09:30 часа, в сградата на Община Варна, етаж 4, стая 403.

Нормативни документи за подготовка:

 1. Закон за държавния служител;
 2. Закон за местното самоуправление и местната администрация
 3. Закон за общинската собственост;
 4. Административно-процесуален кодекс;
 5. Закон за административните нарушения и наказания;
 6. Закон за задълженията и договорите;
 7. Закон за обществените поръчки;
 8. Закон за устройство на територията;
 9. Закон за администрацията.

 

Система за определяне на резултатите:

          1.Изисквания за решаване на теста:

          1.1. Кандидатите ще решават тест от 25 въпроса.

          1.2. Всеки въпрос се оценява с 0,20.

          1.3. Време за решаване на теста – 45 минути

          1.4. Минимален резултат за допускане до интервю - 20 верни отговора.

          2.Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто 4,00.

          3.Коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите: 3 за решаване на теста и 5 за интервюто.

 

Председател  на конкурсната комисия: ______(п)_______   
                                                                              (С. Крикорян)

 

Публикуван на 07.05.2024 г.

 

 

 

 

 

 

  Top