нашите сайтове english

Основни приоритети и предложения за съществени промени в ГПОД

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ В ГПОД – гр.ВАРНА

 1. ТРАНЗИТНО ДВИЖЕНИЕ
  • Липсата на обходен на гр. Варна е основна пречка пред реализирането на безконфликтно преминаване на транзитното движение (включително автомобилно и тежкотоварно) за практически всички основни входящо-изходящи артерии.
  • Основни проблеми с транзитното движение при съществуващото положение са допускане на товарното транзитно движение по:
   • бул. Цар Освободител в участъка от ул. Атанас Москов до бул. Христо Смирненски към момента с двулентов габарит и почти изчерпана пропускателна способност;
   • бул. Владислав Варненчик в участъка от бул. Република до бул. Христо Смирненски;
   • бул. Република в участъка от бул. Владислав Варненчик до бул. Сливница;
   • бул. Сливница от бул. Република до ул. Атанас Москов;
   • бул. Янош Хуняди от бул. Цар Освободител до бул. Владислав Варненчик, като изходящия трафик от гр. Варна по АМ Хемус се отклонява също по бул. Янош Хуняди;
   • в кв. Аспарухово няма никакво регулиране на товарния трафик от републикански пътища I-9, III-9004 и AM Черно Море.
  • Всички горецитирани конфликтни участъци са отстранени в проектното положение на транзитното движение, като бул. Цар Освободител ще бъде отворен за смесен транзитен трафик (включващ тежкотоварно движение) едва след реализацията на пълния му габарит съответстващ на класа на булеварда за участъка от ул. Атанас Москов до бул. Христо Смирненски.
 1. РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ НА МПС ОТ РЕДОВНИТЕ ЛИНИИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
  • Изработена е карта с изохрони с радиус 250м с включени всички линии и спирки на МГОТ. Допустимо по-слабо покритие на изохроните има в индустриалните зони на града. По-слабо е покритието в кв. Христо Ботев (Максуда) където второстепенната улична мрежа не позволява провеждането на градски транспорт.
  • По бул. Република има устроени джобове за автобусни спирки и изграден пешеходен подлез в участъка между бул. Цар Освободител и бул. 3-ти Март при магазин Кауфланд. Предвид новостроящите се многоетажни жилищни комплекси е препоръчително да се помисли за възможно обслужване на вече изградената инфраструктура.
  • Взети са мерки по забраняване или устройване/регулиране на режима на престой и паркиране в обхвата на всички обръщачи на превозните средства на масовия градски обществен транспорт.
 1. ПЪРВОСТЕПЕННА УЛИЧНА МРЕЖА НА гр.ВАРНА
  • Изработени са схеми на съществуващо и проектно положение на първостепенната улична мрежа на гр. Варна. Всички улици и булеварди са класифицирани съгласно функционалните си транспортни характеристики и действително изпълнените технически елементи при съществуващото им положение.
  • Съгласно приоритетите дефинирани в Общия Устройствен План на гр. Варна, след реализация продължението на бул. Васил Левски, на второ място следва пробива на бул. Цар Освободител с реализиране на пълния му габарит на улица II-ри клас с пътни възли на две нива с пресичащите се бул. Константин и Фружин, ул. Атанас Москов (включително пробива й в северна посока до бул.3-ти Март), бул. Янош Хуняди, бул. Република, ул. Вяра, бул. Христо Смирненски.
  • Предвид функционалните характеристики и техническите елементи, се намалява класа на бул. Света Елена в участъка от бул. Константин и Фружин до ул. Асен Разцветников от III-ти на IV-ти клас.
  • Не всички описа в ОУП улици IV-ти клас са представени в проектното положение на ГПОД, предвид 5 годишния хоризонт на плана. След съгласуване на експертен съвет с Възложителя и запознаване с инвестиционната програма на Община Варна, част от новата улична мрежа IV-ти клас в отдалечени райони и селищни образувания ще бъде представена допълнително в проектното положение на първостепенната улична мрежа.
 1. СКОРОСТЕН РЕЖИМ
  • Изработена е схема на скоростните режими на движение в гр. Варна, като за момента не се предвижда режим на движение със скорост по-висока от 50км/ч по никой от основните булеварди.
  • Запазват се всички съществуващи жилищни зони 20км/ч в кварталите Кайсиева Градина, Владиславово, Чайка и ж.к. Дружба (Аспарухово).
  • С цел подобряване на пътната безопасност проектното положение предвижда въвеждане на зони с ограничение на скоростта 30км/ч по второстепенната улична мрежа в жилищните квартали Център, Гръцка махала, Христо Ботев, Цветен, Левски, Трошево, Победа, Младост и Възраждане.
  • Ограничение от 20км/ч се запазва на територията на всички болнични заведения с контролиран достъп на МПС.
 1. СВЕТЛИННО РЕГУЛИРАНИ КРЪСТОВИЩА
  • Изработена схема на всички съществуващи светлинно-регулирани кръстовища с брой на фазите, продължителност на пешеходната фаза при пешеходните светофари и светофарни уредби с местно гъвкаво управление.
  • Съгласно постъпили становища и след допълнителен анализ, проектното предложение предвижда нови светлинно регулирани кръстовища на следните места:
   • ул. Св. Св. Кирил и Методий, бул. 1-ви Май и ул. Мара Тасева
   • ул. Д-р Любен Попов и ул. Д-р Василаки Пападополу
   • ул. Вяра и ул. Блян
   • ул. Вяра и ул. Тролейна
   • бул. Христо Смирненски и ул. Тролейна
   • бул. Трети Март и ул.Мургаш
 1. СХЕМИ НА ПЕШЕХОДНОТО ДВИЖЕНИЕ И ВЕЛОАЛЕИ
  • Направен е анализ на всички съществуващи пешеходни пътеки и велоалеи на територията на Община Варна. В схемите на пешеходното движение и велоалеите са представени всички съществуващи и проектно-предложени пешеходни пресичания, велоалеи и пешеходни зони.
  • ГПОД се допълва с всички ново постъпващи сигнали, жалби и препоръки постъпили в районните кметства, които се препращат за разглеждане, становище и отразяване в плана.
  • Проектното предложение включва нови велоалеи като продължение на съществуващите такива по следните маршрути:
   • По северното платно на бул. Царевец от подлеза под бул. Васил Левски до бул. 8-ми Приморски полк;
   • В източно локално платно на бул. Васил Левски при пътен възел с бул. Княз Борис I през подлеза до бл.65 в кв. Чайка до северна обходна алея в Приморски парк м-т Салтанат;
   • Продължение на съществуваща велоалея по северна обходна алея в Приморски парк от северна граница на зоологическа градина до Карин Дом и свързването с края на съществуваща велоалея по Станчова Алея.
 1. СХЕМА НА ПАРКИРАНЕ НА МПС
  • Основно допълнение към схемата на паркиране на МПС е проектът за зелена зона, изцяло съобразен в проектното положение на ГПОД в целия й териториален обхват.
  • Представени са схеми на паркиране на МПС за всички транспортни райони извън обхвата на синя и зелена зони в централна част и част широк център, с определяне вида на паркирането: перпендикулярно, косо, успоредно, паркиране извън пътното платно и обособяване на самостоятелни паркинги.
 1. СХЕМА НА ПОСОЧНОСТИ И ПРЕДИМСТВО
  • След провеждане на работни съгласувателни срещи с представители на експерти от районните кметства и различните общински предприятия Паркинги и гаражи, Градски транспорт, ТАСРУД, представители на Пътна Полиция и др. са предложени конкретни мерки за оптимизиране на посочността и предимството на ключови кръстовища и улици от първостепенната и второстепенна улична мрежа. Планът е допълнен с всички актуални промени постъпили на основание изработени проекти за постоянна организация на движението одобрени от Възложителя – Община Варна и съгласувани със Сектор „Пътна Полиция“ към ОД на МВР гр. Варна.
  • С цел предотвратяване на задръствания и намаляване на задръжките, проектното положение предлага дублиране броя на лентите за ляво завиване на ключови кръстовища, чиито геометрични характеристики осигуряват такава възможност:
   • от бул. Република към бул. Владислав Варненчик в посока Център
   • от бул. Република към бул. Сливница в посока Център (изисква се промяна във фазите на светофарната уредба)
   • от бул. Янош Хуняди към бул. Трети Март в посока кв. Владиславово
  • Всички промени в посочността и предимството уредени с проекта за паркиране в зелена зона са отразени в проектното положение на ГПОД. Поради динамичния характер на промените, всички последни промени ще бъдат отразени в окончателния проект на ГПОД.
  Top