нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за Началник на отдел „Общинска собственост“ към дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности"

С П И С Ъ К

Н А

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

 Началник на отдел „Общинска собственост“ към дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности".

 

 1. А.К.К. Рег.№РД24012433ВН/30.04.2024г.
 2. Х.М.Д. Рег.№РД24012858ВН/08.05.2024г.
 3. Д.Ж.Д. Рег.№РД24012897ВН/08.05.2024г.
 4. Г.Т.А. Рег.№РД24012919ВН/08.05.2024г.
 5. Д.В.С. Рег.№РД24012896ВН/08.05.2024г.
 6. И.Д.Д. Рег.№РД24012946ВН/08.05.202г.
 7. А.В.Г. Рег.№РД24012982ВН/08.05.2024г.
 8. А.Г.А. Рег.№РД24012976ВН/08.05.2024г.
 9. Е.Г.О. Рег.№РД24013028ВН/09.05.2024г.
 10. К.Л.М. Рег.№РД24013072ВН/09.05.2024г.
 11. И.М.К. Рег.№РД24013095ВН/09.05.2024 г.

 

 Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 27.05.2024 г. от 14:30 часа, в сградата на Община Варна, зала Варна, етаж 2.

 

Нормативни документи за подготовка:

 1. Закон за администрацията
 2. Закон за държавния служител
 3. Закон за местното самоуправление и местната администрация
 4. Закон за общинската собственост
 5. Закон за приватизация и следприватизационен контрол
 6. Закон за концесиите
 7. Наредба №8 от 17.12.2009г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им
 8. Наредба за търговете и конкурсите
 9. Наредба на ОбС Варна за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 10. Закон за държавната собственост
 11. Търговски закон

 

                        Система за определяне на резултатите:

         1.Изисквания за решаване на теста:

         1.1. Кандидатите ще решават тест от 25 въпроса.

         1.2. Всеки въпрос се оценява с 0,20.

         1.3. Време за решаване на теста – 45 минути

         1.4. Минимален резултат за допускане до интервю - 20 верни отговора.

         2.Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто 4,00.

         3.Коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите: 3 за решаване на теста и 5 за интервюто.

 1. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с определените в т.3 коефициенти.

 

Председател  на конкурсната комисия: ______(п)_______   
                                                                              (С. Крикорян)

 

 

Публикувано на 16.05.2024 г.

 

 

 

 

 

 

  Top