нашите сайтове english

Декларации от № 1 до № 150

Подадена декл. по чл.49, т.2 Подадена декл. по чл.49, т.1 име промяна Дирекция  длъжност дата
1 36 Галина Иванова Керемедчиева   КК гл. експерт "Международно сътрудничество" 2.1.2024
  1 Виолина Русева Павлова   ДЯ №3 "Зайо Байо" Директор 8.1.2024
  2 Илия Куртев Коев   Заместник-кмет Заместник-кмет 8.1.2024
2   Милена Кирилова Аргирова   УЧРАУ ст. специалист "Техническо осигуряване" 9.1.2024
3   Невена Петрова Клюнкова     УЧРАУ Началник на отдел 12.1.2024
4   Стела Станева Христова   ИАО гл. експерт "ЕСГРАОН" 12.1.2024
5   Магдалена Георгиева Георгиева   УЧРАУ Гл. експерт "Здравословни и безопасни условия на труд" 15.1.2024
6   Зорница Лъчезарова Велинова    УЧРАУ Гл. експерт ТРЗ 15.1.2024
7   Пепи Николова Борисова   ТУРИЗЪМ Ст. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 15.1.2024
8   Флора Мъгърдич Дюлгерян    КДР Ст. експерт "Фестивали и проекти" 15.1.2024
9   Нора Стефанова Момчева   Секретар Секретар 15.1.2024
10   Изабела Атанасова Иванова   УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 16.1.2024
11   Стефан Асенов Манзурски   АГУП Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 16.1.2024
12   Милена Николова Капитанова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 16.1.2024
13   Гергана Николова Беделева   УЧРАУ Гл. експерт ТРЗ 23.1.2024
14   Тодорка Маринова Георгиева   ИИБ Гл. експерт "Регистрация строежи" 23.1.2024
  9 Христо Насков Рафаилов   Заместник-кмет Заместник-кмет 23.1.2024
15 5 Владимир Маринов Ценов   ЕООС Гл. специалист ОЧОТ 24.1.2024
16   Тодорка Йорданова Команчева   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 24.1.2024
17   Йорданка Янакиева Петкова   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 24.1.2024
18   Даниела Стоянова Петрова   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 24.1.2024
19   Теодора Петрова Атанасова   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 25.1.2024
20   Сияна Николова Котова   МД Гл. специалист "Кореспонденция и обслужване на данъкоплатци" 25.1.2024
21   Елена Великова Йорданова   МД Гл. специалист "Кореспонденция и обслужване на данъкоплатци" 25.1.2024
22   Гергана Костадинова Танчева    МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи"  25.1.2024
23   Йордан Веселинов Добрев   ФИБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 25.1.2024
24   Камелия Кръстева Костадинова     ИИБ Гл. експерт "В И К" 26.1.2024
25   Димитър Йонев Димитров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 29.1.2024
26   Кристина Стоянова Демирова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 29.1.2024
27   Дияна Георгиева Колева   ЗВО Главен вътрешен одитор 29.1.2024
28 7 Росица Методиева Енчева   КК главен експерт "Връзки с обществеността" 29.1.2024
29   Екатерина Бончова Мишонова   ЗВО Главен вътрешен одитор 29.1.2024
30   Веска Богданова Александрова - Иванова   УСКОР Ст. инспектор "Контрол и опазване на обществения ред и околната среда" 29.1.2024
31   Сибила Евгениева Марчева   ФИБ Гл. експерт "Бюджет" 1.2.2024
32 45 Петър Красимиров Радев   ПНО главен юрисконсулт 1.2.2024
33   Димка Кирова Петрова    УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред" 1.2.2024
34   Елена Димитрова Петрова   УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 1.2.2024
35   Веселина Здравкова Кунева   ИИБ Гл. специалист "Паспортизация строежи" 2.2.2024
36   Иван Луканов Славов   ИИБ Началник на отдел Паспортизация и регистрация на строежи 2.2.2024
37   Пламена Тенкова Чолакова   ЕООС Гл. инспектор "Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на минералните води и съоръжения" 5.2.2024
38   Татяна Веселинова Ташева   МД Гл. инспектор "Туристически данък" 5.2.2024
39   Цветелина Недкова Борисова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 5.2.2024
40   Илона Вячеславовна Димитрова   ИАО Гл. експерт "WEB дизайн и мултимедия" 6.2.2024
41 4 Стоимен Иванов Стоименов   ОПБК Управител 6.2.2024
42   Мирослав Росенов Димитров    УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 7.2.2024
43   Галена Иванова Семова   УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 7.2.2024
44   Веселин Желязков Недялков   ФИБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 7.2.2024
45 3 Нели Гавраилова Николаева   УЧРАУ Главен експерт "Информационно и техническо осигуряване" 7.2.2024
46   Веселина Орлинова Златева   УСКОР Ст. инспектор "Контрол и опазване на обществения ред и околната среда" 7.2.2024
47   Мариана Петрова Шаркова     УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 9.2.2024
48   Костадин Иванов Колев   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 12.2.2024
49   Камен  Мохамад Ел-Хаббал   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 12.2.2024
50   Нели Димова Георгиева   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 12.2.2024
51   Мая Петрова Колева   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 13.2.2024
52   Кремена Георгиева Недева   УСКОР Ст. инспектор "Контрол жалби" 13.2.2024
53   Елена Йорданова Софрониева   УСКОР Ст. инспектор "Контрол и опазване на обществения ред и околната среда" 13.2.2024
54   Людмил Ваньов Иванов   УСКОР Гл. специалист "Поддръжка на система за ранно оповестяване" 13.2.2024
55   Милена Стефанова Иванова    УЧРАУ Гл. специалист "Техническо осигуряване" 14.2.2024
56   Ирина Иванчева Бинева   УЧРАУ Гл. инспектор "Вътрешен административен контрол" 14.2.2024
57   Боряна Константинова Андреева   УСКОР Инспектор "Осигуряване на обществения ред" 14.2.2024
58   Величка Георгиева Шабова   ФИБ Гл. инспектор "Контрол на собствени приходи"  14.2.2024
59   Елица Илиева Тодорова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 14.2.2024
60 13 Едуард Валентинов Зайончковски   СД Тл. Испектор "Социални дейности" 16.2.2024
61   Дарина Тодорова Йотовска   ФИБ Гл. инспектор "Контрол на собствени приходи"  16.2.2024
62   Марин Йорданов Николов   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 16.2.2024
63   Мария Иванова Въртигорова    УСКОР Началник на сектор ОР 16.2.2024
64   Георги Димитров Стоянов   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 16.2.2024
65   Николай Бориславов Стефанов   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 16.2.2024
66   Иван Тодоров Иванов   УСКОР Гл. инспектор "Контрол и опазване на обществения ред и околната среда" 16.2.2024
67   Десислава Валентинова Георгиева   КДР Началник на отдел 16.2.2024
68   Димитричка Иванова Ганева   ОМД Гл. експерт "Приобщаващо образование" 16.2.2024
69 8 Антоанета Желязкова Петрова   КК Главен експерт "Канцелария на кмета" 18.2.2024
70   Данка Димитрова Митрушева   ПРЕВЕНЦИИ Мл. експерт "Превантивно информационен център" 19.2.2024
71 6 Нина Стоянова Каракашева   ЕНОП ст. експерт "Анализи и планиране" 22.2.2024
72   Иванка Господинова Тодорова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 22.2.2024
73   Йовка Иванова Илиева   ОСИСД Гл. експерт "Реклама" 23.2.2024
74   Свилен Петков Абушев   МД Началник на отдел ОДОП 23.2.2024
75   Светлана Христова Христова   ОМД Гл. експерт "Образование" 23.2.2023
76 14 Ива Гошева Манова   КОБС главен експерт "Административно и техническо осигуряване" 26.2.2024
77   Нели Милчева Енчева    УЧРАУ Гл. специалист "Техническо осигуряване" 26.2.2024
78 10 Тони Тодорова Георгиева   УЧРАУ Гл. специалист "Техническо осигуряване" 28.2.2024
79   Николай Добрев Узунов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 29.2.2024
80 11 Симона Красимирова Маринова   УС Ст. експерт "Управление на собствеността" 1.3.2024
81 12 Цветозара Валентинова Живкова   УЧРАУ Специалист "Техническо осигуряване" 1.3.2024
82   Силвия Божилова Николова   ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 5.3.2024
83   Светослава Владимирова Николова   ИАО Гл. експерт "WEB дизайн и мултимедия" 6.3.2024
84   Тонко Николов Тонков   УСКОР Гл. специалист "Опазване на обществения ред и околната среда" 6.3.2024
85   Йорданка Милкова Тонкова   УСКОР Главен експерт "Административно и техническо осигуряване" 6.3.2024
86   Йоана Иванова Иванова    АГУП Гл. експерт "Част архитектурна" 7.3.2024
87   Благовест Малешков Малешков   УСКОР Старши инспектор "Контрол и регистрация" 7.3.2024
88   Лазарина Георгиева Тунева     МД Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" 7.3.2024
89   Марин Николов Урумов   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 7.3.2024
90   Десислава Димитрова Иванова   УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 7.3.2024
91   Александър Драгомиров Драгнев   УСКОР Директор 7.3.2024
92   Анастасия Маринова Георгиева   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Директор 8.3.2024
93   Миколета Росенова Върбанова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 11.3.2024
94   Лора Иванова Гоцева    ПНО Юрисконсулт 11.3.2024
95   Лидия Петкова Димитрова   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  12.3.2024
96   Боряна Петкова Георгиева   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  12.3.2024
97   Наталия Бориславова Михайлова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 12.3.2024
98   Жасмина Асенова Асенова   КОС Мл. експерт "Постоянни и временни комисии" 12.3.2024
99 15 Стефан Михайлов Стоянов   ЕООС Ст. инспектор КОЧОТ 12.3.2024
100   Антония Маринова Димитрова   ИИБ Ст. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 13.3.2024
101   Силвия Любомирова Андонова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 13.3.2024
102   Даниела Стратиева Стоянова    ИАО Мл. експерт ЕСГРАОН 13.3.2024
103   Радка Василева Вълчанова    ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 13.3.2024
104   Адриана Петрова Петрова   ОМД Гл. експерт "Училища" 13.3.2024
105   Теодора Колева Добрева   УС Началник на отдел "Снабдяване и материално осигуряване" 14.3.2024
  21 Бойка Бойкова Балева   ОП ТАСРУД директор 14.3.2024
106   Галина Емилова Петрова   ПНО Старши юрисконсулт 15.3.2024
107   Ирина Христова Господинова-Попова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 18.3.2024
108   Мария Кирилова Канзафирова   МД Началник на отдел КРДПС 18.3.2024
109   Ана Иванова Димитрова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 18.3.2024
110   Евгения Пейчева Иванова   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  19.3.2024
111   Цветелина Иванова Цветкова-Андонова   ИАО Гл. експерт "Обредни дейности" 19.3.2024
112   Красимира Веселинова Балтанова   МД Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" 20.3.2024
113   Нели Хрисомирова Никова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 20.3.2024
114   Марина Ивова Илиева     МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 20.3.2024
115   Аршагуи Дикран Киркорова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 20.3.2024
116   Жинела Нанкова Желязкова   УЧРАУ Началник на отдел АУ 20.3.2024
117   Севдалина Атанасова Добрева   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 20.3.2024
118   Павлина Жекова Димова   ФИБ Гл. инспектор "Общински ООД" 21.3.2024
119   Красимира Симеонова Дишева   МД Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 21.3.2024
120   Биляна Димитрова Дражева   МД Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 22.3.2024
121 17 Васил Валентинов Дончев   ЕООС Старши инспектор КОЧОТ 22.3.2024
122   Янко Йорданов Зенгинов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 22.3.2024
123   Ана Славчева Абрашева   ПРЕВЕНЦИИ Секретар на МКБППМН 25.3.2024
124 19 Силва Хачик Крикорян     Секретар 25.3.2024
125   Марияна Стефанова Парушева   УЧРАУ Гл. експерт "Деловодно обслужване" 26.3.2024
126   Събина Недева Атанасова   ПРЕВЕНЦИИ Старши счетоводител 26.3.2024
127   Мая Делчева Попова   ПРЕВЕНЦИИ Главен счетоводител 26.3.2024
128   Таня Богомилова Атанасова    ПРЕВЕНЦИИ Гл. експерт "Превенции" 26.3.2024
129   Мануела Владимирова Василева   ПРЕВЕНЦИИ Старши счетоводител  26.3.2024
130   Галина Маринова Плугчиева   ТУРИЗЪМ Гл. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 27.3.2024
131   Диляна Костова Костова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 27.3.2024
132   Димитричка Нанкова Великова   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 27.3.2024
133   Бояна Стефанова Станева    ОСИСД Гл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 27.3.2024
134   Миглена Димитрова Димитрова   СД Гл. експерт „Социални програми и проекти”  28.3.2024
135   Ивелина Кирилова Илиева-Димитрова   СД Началник на отдел 28.3.2024
136 18 Димитър Красимиров Кирчев   КС Директор 29.3.2024
137   Катя Димитрова Граматикова   СД Гл. експерт "Хора с увреждания" 1.4.2024
138   Дора Петкова Кръстева   УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 1.4.2024
139   Теодора Йорданова Тодорова   СД Гл. инспектор "Социални услуги за деца" 1.4.2024
140   Преслава Ангелова Димитрова   УЧРАУ Гл. експерт "Вътрешен адм. контрол" 1.4.2024
141   Яна Пламенова Жекова    УЧРАУ Гл. експерт "Административни услуги" 2.4.2024
142   Джулиана Пламенова Стоянова   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 2.4.2024
143   Ирена Руменова Димитрова    ФСД Старши счетоводител 2.4.2024
144   Крум Ламбов Стефанов   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 2.4.2024
145   Цветелина Маринова Добрева    УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 2.4.2024
146   Станимир Костадинов Танков   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 2.4.2024
147   Камелия Николаева Василева    КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 2.4.2024
148   Силвия Красимирова Йовкова   ЗВО Ръководител 2.4.2024
149   Калина Йорданова Банкова   КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 2.4.2024
150 30 Сибел Сюлейман Чауш   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 3.4.2024
    Top