нашите сайтове english

Декларации от № 151 до № 300

Подадена декл. по чл.49, т.2 Подадена декл. по чл.49, т.1 име промяна Дирекция  длъжност дата
151   Анелия Добринова Митева   УЧРАУ Мл. експерт "Административни услуги" 3.4.2024
152   Галина Георгиева Делева    УЧРАУ Ст. експерт "Административни услуги" 3.4.2024
153   Таня Николова Кертикова    УЧРАУ Ст. експерт "Административни услуги" 3.4.2024
154   Полина Николаева Палюшева   УЧРАУ Гл. експерт "Административни услуги" 3.4.2024
155   Стела Ганчева Попова   ФСД Старши счетоводител 3.4.2024
156   Лилия Ивайлова Кирилова   ФСД Старши счетоводител 3.4.2024
157   Ирина Вълчева Коевчинова   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт ТРЗ 3.4.2024
158   Стоянка Вълканова Недева   ИАО Гл. експерт "Локална база данни" 3.4.2024
159   Стефка Петрова Петрова   ОСИСД Гл. експерт "Общинска приватизация" 3.4.2024
160   Мариела Янкова Атанасова   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 3.4.2024
161   Христина Руменова Олянова   УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 3.4.2024
162   Гинка Николова Пенчева   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 3.4.2024
163   Силвия Василева Георгиева   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 3.4.2024
164   Кремена Георгиева Георгиева   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 3.4.2024
165   Мими Христова Георгиева   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи"  3.4.2024
166 22 Виолина Славова Младенова   УЧРАУ Главен специалист "Деловодно обслужване" 4.4.2024
167   Боряна Крумова Соколова   УЧРАУ Мл. експерт "Административни услуги" 4.4.2024
168   Красимира Тенева Стефанова    УЧРАУ Ст. експерт "Деловодно обслужване" 4.4.2024
169   Мая Василева Иванова   УЧРАУ Гл. експерт "Административни услуги" 4.4.2024
170   Даниела Иванчева Клинкова    ССИ Гл. специалист "Регистратор на класифицирана информация" 4.4.2024
171   Венелин Михайлов Маринов   УСКОР Гл. специалист "Доброволни формирования и РОСН" 4.4.2024
172   Боряна Любенова Павлова   ЕООС Гл. експерт "Опазване на околната среда" 4.4.2024
173   Невяна Михайлова Кеманова   ТУРИЗЪМ Гл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 4.4.2024
174   Мариана Пейчева Сотирова   ФСД Старши счетоводител 4.4.2024
175   Ирина Апостолова Угринска   ТУРИЗЪМ Гл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 4.4.2024
176   Петя Валериева Горановска    УЧРАУ Ст. експерт "Административни услуги" 4.4.2024
177   Клавдия Симеонова Василева   КОС Началник на отдел Канцелария на общински съвет 4.4.2024
178   Росица Тодорова Русева   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт "Здравеопазване" 5.4.2024
179   Кремена Кръстева Николова    УСКОР Ст. инспектор "Контрол жалби" 5.4.2024
180   Лилия Вангелова Стериовска   ИИБ Гл.експерт "Контрол, прокопаване и застраховки" 5.4.2024
181   Десислава Ангелова Тодорова    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 5.4.2024
182   Калина Василева Борисова   ОМД Старши счетоводител 5.5.2024
183   Щеринка Атанасова Джамбазова   ОМД Счетоводител 5.4.2024
184   Росица Георгиева Тодорова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодно обслужване" 8.4.2024
185   Мирослав Васков Георгиев   ИАО Гл. експерт "Хардуерни ресурси" 8.4.2024
186   Гергана Стоянова Железова    АГУП Гл. експерт "Част конструктивна" 8.4.2024
187   Маргарита Костадинова Тончева   МД Ст. специалист "Архив" 8.4.2024
188   Галина Димитрова Николова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 8.4.2024
189   Цветелина Христова Милева   МД Гл. специалист "Безкасови приходи"  8.4.2024
190   Румяна Колева Колева   ИИБ Ст. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 8.4.2024
191   Димитър Пламенов Кискинов   ПНО Главен юрисконсулт 8.4.2024
192   Мария Стоянова Димова    ПНО Главен юрисконсулт 8.4.2024
193   Кремена Кирилова Манолова   АГУП Гл. експерт "Част архитектурна" 8.4.2024
194 23 Наталия Тодорова Христова   СД Mл. експерт "Социално подпомагане и проекти" 8.4.2024
195   Кремена Йорданова Йорданова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 8.4.2024
196   Мариета Красимирова Димитрова    УЧРАУ Ст. експерт "Деловодно обслужване" 9.4.2024
197   Анета Дончева Стаменова   УЧРАУ Ст. експерт "Деловодно  обслужване" 9.4.2024
198   Нели Славова Зайкова   ДЛЗЛД Длъжностно лице по защита на личните данни 9.4.2024
199   Цветанка Атанасова Стоянова   ОМД Гл. експерт "Подкрепа на личностното развитие" - 0,5 бр. 9.4.2024
200   Росен Цветанов Стаменов   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 9.4.2024
201   Ивилина Георгиева Райкова   МД Гл. специалист "Архив" 9.4.2024
202   Калина Вълчева Пеева   МД Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 9.4.2024
203   Антония Костадинова Димитрова   ОСИСД Гл. експерт "Издирване, актуване и деактуване на ОС" 10.4.2024
204   Миглена Русева Георгиева     ОСИСД Гл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 10.4.2024
205   Христина Георгиева Маноилова    ПНО Гл. експерт "Съдебни преписки и дела" 10.4.2024
206   Демир Дончев Георгиев   УСКОР Гл. експерт "Кризисно планиране" 10.4.2024
207   Гергана Пламенова Янкова   ЕООС Гл. инспектор "Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на минералните води и съоръжения" 10.4.2024
208   Атанас Пламенов Харизанов   ЕООС Ст.инспектор "Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на минералните води и съоръжения" 10.4.2024
209   Тихомир Йорданов Облаков   УСКОР Гл. експерт "Аварийни дейности и доброволно формирование"  10.4.2024
210   Параскев Велчев Кузманов   УСКОР Гл. експерт "Планиране, подготовка и обучение на населението" 10.4.2024
211   Нели Йорданова Тодорова   ПНО Ст. специалист "Деловодител" 10.4.2024
212   Теодора Енчева Христова   ФИБ Гл. експерт "Бюджет здравеопазване и социални грижи" 10.4.2024
  40 Божидар Владимиров Божков   Туризъм Младши експерт "Категоризация на туристическите обекти" 11.4.2024
213   Станимир Ганчев Ганев   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 11.4.2024
214   Светлан Николов Огнев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 11.4.2024
215   Пламен Неделчев Неделчев   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 11.4.2024
216   Росица Пенчева Николова   ПРЕВЕНЦИИ Ст. експерт "Превантивни програми" 11.4.2024
217   Димитър Василев Димитров   ПРЕВЕНЦИИ Главен експерт "Секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора" 11.4.2024
218   Галя Господинова Георгиева    КОС Директор на дирекция "Канцелария на Общински съвет" 11.4.2024
219   Пламен Колев Кънчев   ИИБ Гл. експерт "Телекомуникации" 11.4.2024
220   Жасмина Георгиева Янчева   ФИБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 11.4.2024
221   Стефка Георгиева Панайотова   УСКОР Гл. специалист "Опазване на обществения ред и околната среда" 11.4.2024
222   Лилия Иванова Христова   КДР Старши счетоводител  11.4.2024
223   Маргарита Златева Недялкова   ИАО Гл. специалист "Гражданско състояние" 11.4.2024
224   Светла Георгиева Чобанова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 11.4.2024
225 20 Асен Георгиев Атанасов   ОСИСД Главен юрисконсулт 11.4.2024
226   Марияна Иванова Петрова   УСКОР Специалист "Опазване на обществения ред и околната среда" 11.4.2024
227   Пламена Любенова Гочева    ИАО Мл. експерт "Актосъставяне"  11.4.2024
228   Виолета Вълова Манова   ФИБ Гл. експерт "Бюджет образование и култура" 12.4.2024
229   Петър Атанасов Петров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 12.4.2024
230   Елена Колева Христова   ОМД Гл. експерт "Младежки програми и партньорства" 12.4.2024
231   Милица Стоянова Янкова   ИИБ Гл. експерт "Бюджет, обществени поръчки, възлагане и контрол по договори" 12.4.2024
232   Ирена Димитрова Димитрова   КДР Ст. експерт "Съвременно изкуство и галерии"  12.4.2024
233   Тодорка Николова Петрова   ФИБ Гл. експерт "Бюджет" 12.4.2024
234   Йорданка Димитрова Панделиева-Бойкинова   ФИБ Гл. експерт "Бюджет" 15.4.2024
235   Снежанка Борисова Узунова   ФИБ Гл. експерт "ФРЗ и капитални вложения" 15.4.2024
236   Николай Недков Колев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 15.4.2024
237   Александра Евгениева Александрова   ПРЕВЕНЦИИ Гл. експерт "Превенция на асоциалното поведение" 15.4.2024
238   Елисавета Димитрова Андонова    УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред" 15.4.2024
239   Красимира Николова Петрова    УЧРАУ Гл. специалист "Архив"      15.4.2024
240   Дора Желязкова Петрова   КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 15.4.2024
241   Антоанета Михайлова Стоянова   АГУП Гл. специалист "Кадастър" 15.4.2024
242   Господин Стоянов Казаков   УСКОР Ст. инспектор "Контрол по търговската дейност" 15.4.2024
243   Виолета Стоянова Дюлгерова - Маринова     МД Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 15.4.2024
244   Милена Александрова Русева   МД Гл. експерт "Предварителен и последващ контрол база данни"      15.4.2024
245   Янка Тодорова Асенова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци"      15.4.2024
246   Марияна Ангелова Свистунова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 15.4.2024
247   Явор Стефанов Златев   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 15.4.2024
248 26 Николинка Паскова Паскова   УЧРАУ Началник на отдел "Деловодно обслужване и архив" 15.4.2024
  42 Георги Димитров Киряков   ОП ТАСРУД Директор 16.4.2024
  43 Юрджан Рашид Ахмед   ОП Спорт-Варна Директор 16.4.2024
249 27 Кристина Цветанова Илиева   УСКОР Инспектор "Контрол по туризма" 16.4.2024
250   Лиляна Велкова Георгиева   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по туризма" 16.4.2024
251   Орлин Мирчев Данеков    УСКОР Гл. инспектор "Контрол по търговската дейност" 16.4.2024
252   Емилия Неделчева Венкова-Преспарова   УЧРАУ Ст. експерт "Административно и техническо осигуряване" 16.4.2024
253   Драга Динкова Георгиева   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по търговската дейност" 16.4.2024
254   Йордан Николов Иванов   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по туризма" 16.4.2024
255   Силвия Илиева Лазарова   УЧРАУ Гл. специалист "Архив" 16.4.2024
256   Людмила Илиева Дикова   УЧРАУ Гл. експерт "Архив" 16.4.2024
257   Катя Георгиева Георгиева   УЧРАУ Гл. специалист "Архив"      16.4.2024
258   Живко Валентинов Кожухаров   КДР Гл. експерт "Читалищни и сценични дейности" 16.4.2024
259   Зеррин Метинова Шуаибова   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 16.4.2024
260   Елка Стоянова Дойчева   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 16.4.2024
261   Мирослава Стефчева Иванова   МД Гл. инспектор "Туристически данък" 16.4.2024
262   Жулиен Иванов Стефанов   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 16.4.2024
263   Александра Георгиева Стойчева   КОС Гл. експерт "Съдебни преписки и дела" 16.4.2024
264   Мирослав Иванов Марков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 16.4.2024
265 25 Иван Станев Василев   ОСИСД Началник на отдел "Земеделие" 16.4.2024
266   Янислава Димитрова Шопова   СД Гл. експерт "Икономист" 16.4.2024
267   Станчо Красимиров Станев   ИИБ Гл. експерт "Енергоснабдяване на общински обекти и улично осветление" 17.4.2024
268   Антония Диянова Генова   ЕООС Гл. специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 17.4.2024
269   Дора Михайлова Николаева   ФСД Старши счетоводител 17.4.2024
270   Татяна Димитрова Янчева   ФСД Старши счетоводител 17.4.2024
271   Невин Али Басри   ЕООС Ст. инспектор КОЧОТ 17.4.2024
272   Даниела Иванова Биячева    СД Гл. инспектор "Социални дейности  и жилищно настаняване" 17.4.2024
273   Таня Иванова Димитрова   ЕООС Гл. експерт "Опазване на околната среда" 17.4.2024
274   Биляна Станчева Тодорова-Павлова    ЕООС Главен инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 17.4.2024
275   Станимира Сашева Алексиева-Николова   АГУП Мл. експерт "Част конструктивна" 17.4.2024
276   Виктор Николаев Колев   АГУП Гл. експерт "Кадастър и регулация" 17.4.2024
277   Ивета Иванова Гьонова   АГУП Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 17.4.2024
278   Росен Станев Роев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 17.4.2024
279   Георги Тодоров Иванов   УСКОР Началник на отдел ОМП 17.4.2024
280   Елена Иванова Бояджиева   АГУП Ст. експерт "Кадастрални и регулационни изменения" 17.4.2024
281   Христо Юриев Станчев   ИАО Гл. експерт "Информационна и мрежова сигурност" 17.4.2024
282   Наталия Иванова Недялкова    ЕООС Гл. специалист "Управление на отпадъците" 17.4.2024
283   Красимира Красимирова Славова   ЕООС Гл. инспектор "Управление на отпадъците" 17.4.2024
284   Мария Георгиева Колева   ЕООС Гл. експерт "Управление на отпадъците" 17.4.2024
285   Максим Димитров Ников   ЕООС Гл. инспектор "Управление на отпадъците" 17.4.2024
286   Анна Борисова Николова   ОМД Началник на отдел Управление на финансовите ресурси 17.4.2024
287   Христина Димова Христова   ИАО Началник на отдел ИКТ 17.4.2024
288   Ася Красимирова Радуилова   СД Гл. инспектор "Социално подпомагане и проекти" 17.4.2024
289   Галина Делчева Петрова   ОМД Гл. експерт "Строителство" 17.4.2024
290 32 Симеон Мардик Чалгаджиян   ИАО Гл.специалист "Поддръжка на CISCO оборудване" 18.4.2024
291 31 Милена Христова Пенева   АГУП Главен специалист "Градоустройство" 18.4.2024
292 28 Наталия Пламенова Овчарова   ЕООС Инспектор КОЧОТ 18.4.2024
293   Анна Стефанова Колева   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 18.4.2024
294   Нели Маринова Янева   ЕООС Ст. специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 18.4.2024
295   Илиан Свободинов Зарев 22.4.2024 УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 18.4.2024
296   Георги Бориславов Желязков   ЕООС Специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 18.4.2024
297   Анелия Пеева Петлева-Стефанова    ОСИСД Гл. експерт "Дружества с общинско участие" 18.4.2024
298   Румяна Николаева Петрова   ИАО Гл. експерт "Сървърни платформи" 18.4.2024
299   Василена Бисерова Вълкова   ПРЕВЕНЦИИ Мл. експерт "Превантивни кампании и проекти" 18.4.2024
300   Петя Крумова Иванова   ПРЕВЕНЦИИ Гл. експерт "Училищна превенция" 18.4.2024
    Top