нашите сайтове english

Декларации от № 451 до № 600

Подадена декл. по чл.49, т.2 Подадена декл. по чл.49, т.1 име промяна Дирекция  длъжност дата
451   Валентина Христова Велкова   СПОРТ Главен счетоводител 25.4.2024
452   Данчо Станимиров Илиев   СПОРТ Гл. експерт "Спортни дейности, ученически и студентски спорт" 25.4.2024
453   Нина Златева Петрова   СПОРТ Старши счетоводител 25.4.2024
454   Георги Савов Арнаудов   СПОРТ Гл. експерт "Спортни клубове" 25.4.2024
455   Анна Каменова Георгиева   ФИБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 25.4.2024
456   Бранимир Христов Кузманов   ИИБ Гл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 25.4.2024
457   Мария Цветелинова Стоянова    ИИБ Ст. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 25.4.2024
458   Диляна Константинова Георгиева    ЕНОП Гл. експерт "Програми и проекти" 25.4.2024
459   Станислав Недев Стоянов   УСКОР Ст. инспектор "Строителен контрол" 25.4.2024
460   Лилия Кирилова Христова   ОМД Директор 25.4.2024
461   Светлана Христова Иванова   ОМД Старши счетоводител 25.4.2024
462   Неделина Живкова Добрева   ОМД Старши счетоводител 25.4.2024
463   Бранимир Кирилов Няголов   УСКОР Гл. инспектор   26.4.2024
464   Лидия Николаева Димитрова   ЗВО Главен вътрешен одитор 26.4.2024
465   Ивелина Атанасова Дюлгерова   СД Ст. експерт "Социална дейност" 26.4.2024
466   Веселина Златева Стоилова   СД Гл. експерт "Социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени хора" 26.4.2024
467   Мария Цветанова Петрова-Минчева    АГУП Началник на отдел НКН 26.4.2024
468   Белица Атанасова Паунова    АГУП Гл. експерт "Недвижимо културно наследство" 26.4.2024
469   Боян Петков Банчев   ССИ Младши експерт "Регистратор на декласифицирана информация" 26.4.2024
470   Кристиан Антонов Димитров   СПОРТ Директор 26.4.2024
471   Росица Димитрова Василева   ЕНОП Гл. експерт "Международни проекти и мониторинг" 26.4.2024
472   Анета Евтимова Маджарова   ОМД Главен счетоводител 26.4.2024
473   Йовка Стефанова Желязкова-Христова    АГУП Мл. експерт "Недвижимо културно наследство - част архитектурна" 26.4.2024
474   Галя Живкова Никова   АГУП Ст. експерт "Административно и техническо осигуряване" 26.4.2024
475   Красимира Михайлова Йорданова   КК Гл. експерт "Международно сътрудничество и програми" 26.4.2024
476   Велина Станчева Велинова   КК Гл. експерт "Международно сътрудничество и програми" 26.4.2024
477   Евгени Георгиев Орманлиев   ОСИСД Началник на отдел Общинска собственост 26.4.2024
478   Диана Костадинова Борисова   УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред"  26.4.2024
479   Златина Бойчева Георгиева   УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред" 26.4.2024
480   Димитричка Петрова Радева   УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 26.4.2024
481   Никола Аврамов Колев   УСКОР Гл. експерт "Кризисно планиране" 26.4.2024
482   Галя Василева Влаева      ФСД Началник на отдел 26.4.2024
483   Георги Петров Цеков   УСКОР Инспектор "Контрол по търговската дейност" 26.4.2024
484   Илиана Василева Русева    ФСД Старши счетоводител 26.4.2024
485   Стилиян Димитров Димитров   ФИБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 29.4.2024
486   Галина Тошкова Георгиева    СПОРТ Мл. експерт "Ученически и студентски спорт" 29.4.2024
487   Йоана Славчева Йорданова   ОСИСД Гл. експерт "Концесии" 29.4.2024
488   Михаила Иванова Иванова    ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 29.4.2024
489   Кина Тончева Цанева    ОСИСД Гл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 29.4.2024
490   Гиновева Недкова Стоянова    МД Гл. инспектор "Принудително събиране" 29.4.2024
491   Полина Янкова Костадинова    ОМД Гл. експерт "Финанси" 29.4.2024
492   Нелия Жекова Жекова   ОМД Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 29.4.2024
493   Галина Николаева Чернаева-Гонова   АГУП Гл. експерт "Недвижимо културно наследство - част конструктивна" 29.4.2024
494   Диана Ангелова Атанасова    КОС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 29.4.2024
495   Тодор Василев Тодоров   ПРЕВЕНЦИИ Мл. експерт "Превантивно информационен център" 29.4.2024
496   Мая Александрова Атанасова   ПРЕВЕНЦИИ Ст. експерт "Превенция при деца и семейства в риск" 29.4.2024
497   Константин Атанасов Воденичаров   ПРЕВЕНЦИИ Гл. експерт "Психолог" 29.4.2024
498   Дамянка Тодорова Куюмджиева     МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 29.4.2024
499   Маргарита Маринова Петрова   ФИБ Гл. експерт "Бюджет" 29.4.2024
500   Екатерина Владиславова Стоянова   ЕООС Гл. инспектор "Управление на отпадъците" 29.4.2024
501   Жоро Тодоров Георгиев   УСКОР Началник на отдел ДЗН 29.4.2024
502   Мария Петрова Домусчиева   КОС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 30.4.2024
503   Илиян Михайлов Вълков   УС Началник на отдел ТПЕиППО 30.4.2024
504   Иван Ганчев Ганчев   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 30.4.2024
505   Светлана Александрова Петрова    КОС Гл. експерт "Канцелария на Общински съвет" 30.4.2024
506 36 Георги Иванов Тенев   УС Гл.инспектор "Експлоатация и безопастност на автомобилния парк и гаража" 30.4.2024
507   Джемиле Исмаилова Еминова   КОС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 30.4.2024
508   Нела Спасова Паскалева   ОСИСД Гл. инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 30.4.2024
509   Петя Симеонова Симеонова   ОСИСД Ст. инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 30.4.2024
510   Даниела Димитрова Гурева   ОСИСД Ст. инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 30.4.2024
511   Шена Метова Хаджиева   АГУП Гл. експерт "Кадастър и регулация" 30.4.2024
512   Марин Петров Даскалов   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 30.4.2024
513   Анна Любомирова Иванова    МД Ст. инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" 30.4.2024
514   Мима Колева Янкова   МД Гл. специалист "Безкасови приходи"  30.4.2024
515   Диянка Илиева Пеева   МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  30.4.2024
516   Ралица Кръстева Димитрова    МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  30.4.2024
517   Йорданка Тодорова Великова   СД Гл. инспектор "Социални услуги за хора с увреждания" 30.4.2024
518   Надежда Бориславова Владимирова    КДР Счетоводител "Контрол по СФУК" 30.4.2024
519   Христинка Маринова Стоянова   ОСИСД Гл. специалист "Издирване и завземане на ОС" 30.4.2024
520 35 Елена Йорданова Добрева   КК Главен експерт "Канцелария на кмета" 30.4.2024
521   Светлана Иванова Хараланова   ИИБ Гл. експерт "Озеленяване" 30.4.2024
522   Маринела Тодорова Маринова   ИИБ Гл. експерт "Озеленяване" 30.4.2024
523   Младен Стоянов Стоянов   ТУРИЗЪМ Началник на отдел Категоризация 30.4.2024
524   Галина Йорданова Узунова   ЕООС Гл. експерт "Опазване на околната среда" 30.4.2024
525   Мирела Христова Донкова     КК Гл. експерт "Международно сътрудничество и програми" 30.4.2024
526   Невяна Тодорова Петрова   ЕООС Инспектор "Управление на отпадъците" 30.4.2024
527   Диляна Йорданова Иванова - Бойканова   ЕООС Гл. експерт "Управление на отпадъците" 30.4.2024
528   Иванина Димитрова Чиколова    ОСИСД Гл. експерт "Стопанисване и контрол по управление на ОС" 30.4.2024
529   Рая Николова Караниколова   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 30.4.2024
530   Десислава Владимирова Даскалова   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 30.4.2024
531   Лиляна Петкова Дамянова   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 30.4.2024
532   Иванка Георгиева Атанасова   ОСИСД Гл. експерт "Земеделски земи и земеделски кооперации" 30.4.2024
533   Румяна Василева Георгиева   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 30.4.2024
534   Христина Любомирова Манолова    ОСИСД Гл. експерт "Геодезист" 30.4.2024
535   Десислава Василева Кръстева   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 30.4.2024
536   Чавдар Димитров Ников   ОСИСД Гл. експерт "Геодезист" 30.4.2024
537   Дора Димитрова Илиева   ЕООС Началник на отдел УО 30.4.2024
538 34 Кирил Сашев Симеонов   ФБ Главен инспектор "Контрол бюджетни приходи" 2.5.2024
539   Добри Славов Добрев   УСКОР Гл. инспектор "Строителен контрол" 2.5.2024
540   Татяна Димитрова Керанова   ЕООС Гл. инспектор "Управление на отпадъците" 2.5.2024
541   Миглена Тончева Златева   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 2.5.2024
542   Станислава Руменова Илиева   МД Директор  2.5.2024
543   Мария Георгиева Апостолова   МД Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" 2.5.2024
544   Ивайло Добрев Добрев   ЕООС Ст. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 2.5.2024
545   Недялка Драганова Николова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 2.5.2024
546   Петко Стоянов Бойновски   ОСИСД Директор 2.5.2024
547   Ваня Илиева Стоева   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 2.5.2024
548   Галина Бойкова Строгова   ФСД Директор 7.5.2024
549   Гюлшен Арунова Акифова    КС Инспектор "Контрол и санкции" 7.5.2024
550   Станислава Златилова Маринова   ТУРИЗЪМ Ръководител звено 7.5.2024
551   Татяна Нейчева Георгиева    ТУРИЗЪМ Главен експерт "Туристическа дейност" 7.5.2024
552   Николай Каменов Калчев   ТУРИЗЪМ Старши експерт "Туристическа дейност" 7.5.2024
553   Павлина Желязкова Герчева   ТУРИЗЪМ Главен експерт "Туристическа дейност" 7.5.2024
554   Надя Анастасова Костова   УСКОР Гл. инспектор "Строителен контрол" 7.5.2024
555   Румяна Цонева Кръстева   ОМД Гл. експерт "Детски градини" 7.5.2024
556   Божидар Пламенов Бойчевски   ПНО Старши юрисконсулт 7.5.2024
557   Григор Валентинов Уруков   ИИБ Ст. експерт "Регистри зелена система и благоустрояване" 7.5.2024
558   Марта Кирилова Виденова   АГУП Гл. експерт "Градоустройство"     7.5.2024
559   Сашка Радославова Велева   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 7.5.2024
560   Нели Николова Йотовска   ФИБ Началник на отдел Бюджет 7.5.2024
561   Галина Иванова Керемедчиева   КК Гл. експерт "Международно сътрудничество и програми" 7.5.2024
562   Теодора Маринова Николова   УСКОР Началник на сектор "Контрол жалби" 7.5.2024
563   Александър Боянов Кулов   ОСИСД Ст. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 7.5.2024
564   Силвия Цонева Коева    ОСИСД Гл. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 7.5.2024
565   Мариана Асенова Митева   ОМД Гл. експерт "Младежки проекти и обучения" 7.5.2024
566   Йоанна Христова Недева    ОМД Гл. експерт "Младежки програми и партньорства" 7.5.2024
567   Мария Георгиева Баева - Стоянова   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 7.5.2024
568   Борислав Петев Валериев   ИАО Директор 7.5.2024
569   Юлия Костова Славова   ИАО Началник на отдел ГР 7.5.2024
570   Доброслав Николов Дойчев    МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 7.5.2024
571   Диляна-Анна Иванова Стойчева   КОС Мл. експерт "Постоянни и временни комисии" 7.5.2024
572   Хриска Стоянова Христова   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 7.5.2024
573   Анета Ангелова Александрова   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 7.5.2024
574   Кремена Йорданова Йорданова   УСКОР Ст. инспектор "Строителен контрол" 7.5.2024
575   Теодора Йовчева Тодорова    ФСД Старши счетоводител 7.5.2024
576   Татяна Петрова Лазарова   МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  7.5.2024
577   Наталия Атанасова Божидарова   КК Гл. експерт "Пресцентър, връзки с обществеността и протокол" 7.5.2024
578 38 Адриан Сашов Миков   ИАО Гл.експерт "Локални мрежи и база данни" 8.5.2024
579   Светлана Златева Коева   ПРЕВЕНЦИИ Директор 8.5.2024
580   Борислав Василев Станчев   ПРЕВЕНЦИИ Гл. експерт "Превенции" 8.5.2024
581   Галина Анчева Георгиева   АГУП Гл. специалист "Архитектура" 8.5.2024
582   Иванка Дойчева Томова    ФСД Старши счетоводител 8.5.2024
583   Кристин Светославов Спасов   КДР Гл. експерт "Празници и чествания" 8.5.2024
584   Дияна Красимирова Михайлова   ЕНОП Мл. експерт "Стратегическо планиране и проекти за устойчиво развитие" 8.5.2024
585   Елена Илиева Германова   ЕНОП Гл. експерт "Програми и проекти" 8.5.2024
586   Даниела Иванова Събева   ЕООС Гл. инспектор "Управление на отпадъците" 8.5.2024
587   Стоян Тодоров Ненчев   ПНО Главен юрисконсулт 8.5.2024
588   Христо Петров Недев   ССИ Служител по сигурността на информацията 8.5.2024
589   Роза Маринова Добрева    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 8.5.2024
590   Алина Николаева Блажева   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 8.5.2024
591   Снежанка Дойчева Иванова   ЕООС Гл. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 8.5.2024
592   Дияна Георгиева Йорданова    УЧРАУ Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 8.5.2024
593   Мирела Николаева Методиева   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 8.5.2024
594 48 Димитър Христов Манолов   УСКОР ст. експерт "Видеонаблюдение" 8.5.2024
595   Станимир Георгиев Мизов   ИИБ Гл. експерт "Освидетелстване на сгради" 8.5.2024
596   Камелия Димитрова Александрова   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 8.5.2024
597 39 Ивайло Ангелов Ангелов   КДР Главен експерти "Празници и религиозни общности" 8.5.2024
598   Калин Петров Конецовски   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 8.5.2024
599   Мария Росенова Иванова   КДР Ст. експерт "Музикални фестивали" -  0.5 бр. 8.5.2024
600   Ангелина Николова Делкова-Аврамова   АГУП Гл. експерт "Недвижимо културно наследство" 8.5.2024
    Top