нашите сайтове english

Грижа в дома в община Варна


Удължава се предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги по проект „Грижа в дома в община Варна“

Община Варна и Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ сключиха Допълнително споразумение №2 към договор №BG05SFPR002-2.001-0075-C01 за удължаване с три месеца /до 3 юли 2024г./ срока на реализиране на проект „Грижа в дома в община Варна“ по процедура №BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, определена за операция от стратегическо значение, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Общата стойност на проекта е 4 977 886,68 лева, 100% безвъзмездна финансова помощ.

Целта на проекта е подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги и разширяване на възможностите за социално включване на лицата с увреждания и възрастните хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

От стартирането на дейностите по проекта през месец януари 2023 г. екип от специалисти и помощен персонал с обща численост 108 служители предоставят услуги на лицата от целевите групи в домашна среда. Заложеният индикатор за реализирането на проектните дейности е 633, като към месец март 2023 г. са обхванати 734 потребители на почасови мобилни интегрирани здравни грижи и социални услуги на територията на община Варна. Грижата в домашна среда е комплекс от услуги, които включват: посещение от медицинска сестра, консултант „здравословно хранене“, психолог, рехабилитатор, домашен помощник и сътрудник „социална работа“, като на всеки потребител се предоставят почасово услуги, съобразно предварителна индивидуална оценка на потребностите, изготвена от мултидисциплинарен екип от специалисти.

Кандидатите за потребители могат да заявят желание да бъдат включени в проект „Грижа в дома в община Варна“ по настоящ адрес, като е необходимо да попълнят Заявление-декларация (по образец), както и да представят документ за самоличност (за справка) и копие на медицински документи. Желание за ползване на грижа в дома може да бъде заявено и на следните телефонни номера: 0884920867; 0884999050.

 


Този документ е създаден по проект BG05SFPR002-2.001-0075 „Грижа в дома в община Варна“ по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРЧР 2021-2027.

 

    Top