нашите сайтове english

Издаване на разрешение за строеж - УСЛУГА 9189

УСЛУГА №9189

Издаване на разрешение за строеж

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл. 148 от ЗУТ, във връзка с чл. 145, ал. 4 от ЗУТ

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: главни специалисти, главни експерти, Главен архитект

Информация за центъра за административно обслужване:

 • адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
 • електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 
 • телефон за връзка: (052) 820 800
 • работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:

Заявлението се подава лично от възложителя или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно до Главния архитект на Община Варна в Центъра за административно обслужване. Към него се прилагат следните документи:

 • Документ за собственост (нотариален акт, отстъпено право на строеж и др.)
 • Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК и промяна в собствеността след одобряване на инвестиционния проект)
 • Заповед за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност (ако има такава)
 • Предварително съгласие на министъра на регионалното развитие и благоустройството, издадено в едномесечен срок от постъпване на искането, което се вписва в разрешението за строеж във връзка с чл. 96 от ЗУТ. 

* Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението.

* При заявяване на услугата таксата не се предплаща.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

Начини на заявяване на услугата:

 • През портал за предоставяне на електронни услуги
 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по електронна поща
 • Със заявление по пощата
 • Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

а) ниво на предоставяне на услугата - Извършване на сделки и/или трансакции по услуги от Ниво III включващи онлайн разплащане и доставка (IV-то ниво)

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;

в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;

г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;

д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 5 години

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане: съгласно НОАМТЦУТОВ Приложение №1:

             1). Жилищна сграда  - 7 дни (100 лв.)
             2). Нежилищна сграда  - 7 дни (100 лв.)

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини: на гише в звено за административно обслужване в брой; на гише в звено за административно обслужване с банкова карта и по банков път.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Дирекция за национален строителен контрол

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: чл. 215 от ЗУТ

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

 • На място в Центъра за административно обслужване
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

 

Изтегли документи

9189-бланка

Top