нашите сайтове english

Финансиране на социални предприятия от Фонд в помощ на регистрираните на територията на община Варна социални предприятия

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 116-4 от Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Варна, проведено на 11.03, 12.03.2024г. за приемане на бюджета на Община Варна и Приложение № 8 към него – Социална програма и чл. 4 от Правила за условията и реда за кандидатстване, финансиране и отчитане на социални предприятия, регистрирани на територията на община Варна, финансирани от Фонд в помощ на регистрираните на територията на община Варна социални предприятия, приети с Решение №187-2 от Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Варна, проведено на 30.05.2024г. и Заповед № 1993 от 10.06.2024г. на Кмета на Община Варна

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА:

 

Финансиране на социални предприятия от Фонд в помощ на регистрираните на територията на община Варна социални предприятия.

 

 1. Условия за участие.

Отпускането на финансови средства от Фонда в помощ на регистрираните на територията на община Варна социални предприятия /Фонда/, се отнася единствено за социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия и реализиращи дейността си на територията на община Варна. 

 1. Документи за участие.

2.1. Разработен анализ на потребностите за реализиране на съответната дейност.

2.2. Заявление (Приложение 1);

2.3 Формуляр за кандидатстване (Приложение 2);

2.4. Формуляр - Бюджет на проекта (Приложение 3);

2.5. Декларация за ликвидност на кандидата (Приложение 4)

2.6. Декларация за наличие/липса на двойно финансиране – в свободен текст;

2.7. Удостоверения  за:

 а/ липса на задължения към НАП по чл.87, ал.6 ДОПК - оригинал;

 б/ липса на изпълнителни дела от Съдебно - изпълнителна служба и от Камара на частните съдебни изпълнители – 2 броя оригинал;

2.8. Справка за актуалното състояние на действащите трудови договори след датата на обявяване на конкурса от НАП.

2.9. Справка за назначения към момента на подаване на проекта персонал в социалното предприятие – описание на длъжност, вид договор, пълен/непълен работен ден - часове; основно месечно възнаграждение (Приложение 5);

 1. Изисквания към проектните предложения.
  • 3.1. Кандидатите да представят не повече от един проект на формуляр за кандидатстване.
  • 3.2.  Предложените проектни предложения не трябва да са част от по-голям проект и да не включват дейности, средствата за които са осигурени по друго финансиране;
  • 3.3. проектно предложение, в което са заявени реализиране на дейности, задължително да бъде осигурена трудова заетост на наетите в предприятието лица, принадлежащи към една от следните групи:

а) хора с трайни увреждания;

б) продължително безработни лица, които имат право на месечна социална помощ съгласно Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му;

 в) лица до 29-годишна възраст, които нямат предходен професионален опит;

 г) лица, настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, включително след прекратяване на настаняването им;

 д) безработни лица над 55 години, които са регистрирани в дирекция "Бюро по труда";

 е) лица, които отглеждат деца с трайни увреждания и получават помощи по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца;

 ж) лица, изтърпели наказание лишаване от свобода за срок, не по-кратък от 5 години, ако краят на наказанието е настъпил през последните три години от постъпването на работа;

з) лица със зависимост към алкохол или наркотични вещества, преминали успешно лечебна или психосоциална рехабилитационна програма през последните две години преди постъпването на работа, което се удостоверява чрез документ, издаден от лицата, при които е проведено лечението или психосоциалната рехабилитация;

и) бездомни лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби от закона за предприятията на социалната и солидарна икономика;

к) чужденци, получили закрила в Република България по реда на Закона за убежището и бежанците през последните три години от постъпването им на работа;

 л) лица, получили статут на специална закрила по реда на Закона за борба с трафика на хора;

м) лица, пострадали от домашно насилие по смисъла на Закона за защита от домашното насилие.

 1. Изисквания към кандидатите.

В конкурса не може да участва кандидат, който:

 - е обявен в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;

 - е в ликвидация;

 - е осъждан за престъпление от общ характер, като за юридическите лица това изискване се отнася за членовете на управителните им органи.

 1. Краен срок и място за подаване на документи:

5.1. Краен срок за подаване на проектни предложения: 17,30ч. на 28.06.2024г.

5.2 Кандидатите за финансиране от Фонд в помощ на регистрираните на територията на община Варна социални предприятия подават формуляр за кандидатстване и приложенията към него в деловодството на Община Варна, класирани в папка и подредени в запечатан, непрозрачен плик; с придружително писмо до Кмета на Община Варна, съдържащо:

 • Наименованието и адреса на подателя, ЕИК/Булстат, ел. адрес и телефон;
 • Върху плика изрично се вписва текста: „Да не се отваря до стартиране на конкурсната процедура!“
 1. Провеждане на конкурса.

6.1. Конкурсът да се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Варна, включваща председател, заместник-председател, секретар и членове.

6.2. Комисията да извърши служебна проверка на обстоятелствата, вписани в регистъра на социалните предприятия и служебна проверка за наличие/липса на задължения пред Община Варна, в това число наличие/липса на задължения към дирекция „Местни данъци и такси“ към Община Варна.

6.3. Комисията да заседава на 03.07.2024г. от 10,30 ч. като разгледа в 14 - дневен срок представените от кандидатите документи, оцени и класира представените от кандидатите документи за финансиране от Фонда и изготви протоколи за допускане и класиране на кандидатите.

6.4. Комисията да провери наличието и редовността на представените от кандидатите документи. Кандидат, който не отговаря на изискванията и не е представил всички изискуеми документи, не се допуска до участие.  

 1. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса.

7.1. Въз основа на протоколът от заседаниято на комисията за класиране на кандидатите, Кметът на общината издава заповед, за определяне на спечелилилите конкурса кандидати в 7-дневен срок след провеждане на конкурса.

7.2. Резултатите от конкурса се обявяват на официалната страница на Община Варна в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

7.3 Въз основа на заповедта за определяне на спечелилия конкурса, кметът на общината и спечелилия конкурса кандидат сключват договор за финансиране на социални предприятия от Фонд в помощ на регистрираните на територията на община Варна социални предприятия.

 1. Финансиране на проекти.

8.1 Определям максимален размер на финансиране на проектните предложения до 15 000лв. за кандидат.

8.2 Определям срок за реализиране на проектните дейности 30 ноември 2024г.

8.3 Въз основа на заповедта за определяне на класирането на участниците, кметът на общината сключва договор с класираните кандидатите.

8.4 Фондът не финансира:

(1 ) Разходи, свързани с управлението на проекта;

(2 ) Разходи за командировки, транспорт, конференции и семинари;

(3) Политическа и рекламна дейност;

(4) Разходи по предварителната подготовка на проектното предложение;

(5) Разходи за юридически консултации;

(6) Разходи, финансирани от други програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със средства от местния бюджет, републиканския бюджет, от бюджета на Европейската общност или от друга донорска програма;

(7) Банкови такси, лихви и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях;

(8) Глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;

(9) Разходи, направени преди датата на влизане в сила на договора;

(10) Възстановим данък върху добавената стойност;

(11) Разходи за дълготрайни материални и нематериални активи;

(12) Други разходи, несвързани пряко с целите на проекта;

 • Фондът финансира:

(1) Наемане на нови лица от целевите групи, описани по-долу, които в предходните най – малко 6 месеца не са били в трудови правоотношения със същото или друго социално предприятие.

(2) Поддържане на съществуващи работни места за целевите групи – разходи за възнаграждения на лицата и осигурителни вноски за сметка на работодателя.

(3) Дейности по осигуряване подкрепа на работни места чрез назначаване на специалисти, които да бъдат ментори/наставници, съгласно предмета на дейност на социалното предприятие. Допуска се назначаване на ментори при условия, че има назначени лица от целевите групи, съгласно ал. 1 и ал. 2.

(4) Дейности по закупуване на суровини и материали, свързани с основната дейност на социалното предприятие.

8.6. Община Варна финансира до 20 % от общата стойност на проекта за закупуване на суровини и материали, в случаите, когато това е предвидено в бюджета на проекта.

8.7. Община Варна финансира трудови възнаграждения на специалисти, които са ментори/наставници, съгласно предмета на дейност на социалното предприятие в размер до 50 % от общата стойност на проекта, в случаите, когато това е предвидено в бюджета на проекта.

8.8. След подписване на договор с Община Варна, класираните изпълнители получават одобрените по проекта средства, както следва:

 • 80% от общата стойност авансово, преди започване на проекта, срещу представена фактура;
 • 20% от определената сума след приключване на проекта, срещу представени: подробен технически отчет, финансов отчет, заверени копия на всички финансови документи и приемо-предавателен протокол и фактура.
 1. Критериите за оценка на представените проекти са:

    9.1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – максимум 10 точки;

    9.2. Ясно дефинирана необходимост от финансовата помощ с обосновка - наличие на многофакторен анализ за необходимостта от реализиране на посочените в проектното предложение дейности и очаквани резултати – максимум 30 точки;

   9.3. Брой новонаети служители от целевите групи по трудови правоотношения, както следва:

 • Назначени на 2 часа – 5 точки за всяко назначено лице от целевата група
 • Назначени на 4 часа – 10 точки за всяко назначено лице от целевата група
 • Назначени над 4 часа – 20 точки за всяко назначено лице от целевата група

   9.4. Поддържане на съществуващи работни места за лица от целевите групи по трудови правоотношения, както следва:

 • Назначени на 2 часа – 2 точки за всяко назначено лице от целевата група
 • Назначени на 4 часа – 4 точки за всяко назначено лице от целевата група
 • Назначени над 4 часа – 8 точки за всяко назначено лице от целевата група

   9.5. Брой назначени наставници  – по 10 точки за всеки назначен наставник

  9.6. За класиране не се допуска кандидат с брой точки под 48; Не се определя максимален брой точки;

9.7. Не се допускат до класиране:

 • Проектни предложения, подадени след обявения краен срок на конкурса;
 • Проектни предложения, които имат липсващи документи;
 • Проектни предложения, които имат задължения към Община Варна;
 • Проектни предложения, събрали под 48 точки;
 • Проектни предложения, които не отговарят на изискванията от заповедта на кмета и на Правилата за условията и реда за кандидатстване, финансиране и отчитане на социални предприятия, регистрирани на територията на община Варна, финансирани от Фонд  в помощ на регистрираните на територията на община Варна социални предприятия.
 1. Допълнителна информация, относно обявения конкурс на заинтересованите лица да предоставя Даниела Биячева - главен инспектор „Социални дейности и жилищно настаняване“, Дирекция „Социални дейности“ към Община Варна, тел. 052/820 196.

 

Приложение 1 - заявление за участие

Приложение 2 - Формуляр кандидатстване

Приложение 3 - Бюджет

Приложение 4 - Декларация за ликвидност

Приложение 5 - справка персонал

 

Публикувано на 10.06.2024 г.

  Top