нашите сайтове english

Обява за конкурс за началник на отдел „ГРАДСКИ ПРАЗНИЦИ И ЧЕСТВАНИЯ“ към ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ“ при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ГРАДСКИ ПРАЗНИЦИ И ЧЕСТВАНИЯ“

 към ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ“

при Община Варна

 

 1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

            1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър

            1.2.Професионална област – Хуманитарни науки, социални науки, друга

            1.3.Професионален опит – 3 години или придобит ранг ІІІ младши  

2.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема „Обновление и популяризиране на градските празници и чествания сред гостите и гражданите на гр. Варна. Разработване на визия за привличане на нови младежки публики“ и интервю.

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3.Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

            3.1.Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:

            3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. (по чл. 17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители)

            3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

            3.1.3.Копия от документи, които удостоверяват продължителността и сферата на професионалния опит.

            3.1.4.Други документи, които са свързани с изискванията за заемане на длъжността.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 24.06.2024 г. на адрес: гр.Варна, бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.406, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите могат да се подават по електронен път на адрес dvalcheva@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

5.Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.

6.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ръководи, координира и контролира изпълнението на културния календар на Община Варна, градските празници и чествания. Контролира дейностите, които се извършват при реализиране на културни събития, пряко организирани от община Варна. Участва в разработването, актуализирането и разпределението на бюджетните средства за култура, по отношение на градските празници и чествания. Участва в разработването на нормативни и административни документи на дирекцията. Участва в разработването на стратегии за управлението на културните процеси на територията на общината. Осъществява сроков контрол по изпълнение на възложените преписки и задачи.

  1. Основната заплата, определена за длъжността: от 933 лв. до 3050 лв.

При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в Община Варна.

За информация:

Адрес: бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 511

Лице за контакт: Десислава Вълчева

 

Заявление за участие

Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3

 

Публикувана на 14.06.2024 г.

    Top