нашите сайтове english

Обява за конкурс за Директор на дирекция „Eкология и опазване на околната среда“ при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

при Община Варна

 

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Магистър

1.2.Професионална област – Природни науки, стопански науки, друго

1.3.Професионален опит – 4 години или придобит ранг ІІІ младши  

2.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Мениджърски подход при управление на дирекция „Екология и опазване на околната среда““ и интервю.

          На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3.Документи за участие в конкурсната процедура:

          Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

3.1.Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. (по чл. 17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители)

3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

3.1.3.Копия от документи, които удостоверяват продължителността и сферата на професионалния опит.

3.1.4.Други документи, които са свързани с изискванията за заемане на длъжността.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

          Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 27.06.2024г. на адрес: гр.Варна, бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.405, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите могат да се подават по електронен път на адрес zvelinova@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

5.Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.     

6.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дирекцията. Осъществява контрол по Закона за управления на отпадъците, Наредбите на общински съвет – Варна, свързани с опазване на околната среда и екологията. Осъществява контрол и координация на дейността на сметопочистващите фирми и на дейностите свързани с контрол на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Контролира дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци, опасните отпадъци от домакинствата и биоразградими отпадъци от домакинствата. Организира разработването и съгласува заповеди, предложения до Общински съвет, договори, анекси и др., свързани с дейността на дирекцията. Организира, координира и участва в разработването и актуализирането на програми, проекти и стратегии насочени към управлението на компонентите на околната среда и опазването им от замърсяване. Контролира дейностите по почистване и поддържане на отводнителните канали, дерета и водостоци на територията на общината. Контролира и докладва изпълнението на задълженията на общината, съгласно Закона за водите и свързаното законодателство, във връзка със стопанисване и поддръжка на водовземните съоръжения за минерални води, стопанисвани от общината. Контролира извършването на екологични оценки, оценки за съвместимост и ОВОС на проекти.

7. Основната заплата, определена за длъжността: от 933 лв до 3250 лв.

          При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в Община Варна.

 

За информация:

Адрес: бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 369

Лице за контакт: Зорница Велинова

 

Заявление за участие

Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители

 

Публикувана на 17.06.2024 г.

    Top