нашите сайтове english

Обява за подбор във връзка с набирането на кандидати за длъжност Изпълнител „Готвач – майстор смяна” към Дейност „Хранителен комплекс” при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА 

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Изпълнител „Готвач – майстор смяна” към Дейност „Хранителен комплекс” при Община Варна

 

  1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Средно;

1.2.Професионална област – Обществено хранене;

1.3.Две години професионален опит

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

* работното място е по заместване

2.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

3.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

3.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

3.2.Автобиография

3.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

3.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 03.07.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Организира, ръководи  и контролира работата в кухнята при отсъствието на Изпълнител „Главен готвач“.

Спазва разходните норми за количеството и качеството на суровите продукти.

Следи за качеството на готварската продукция.

Съставя обедното меню за следващия ден на база Рецептурник на дейност ”Хранителен комплекс” при отсъствие на Изпълнител „Главен готвач“.

Получава необходимите продукти по предварително изготвена заявка при отсъствие  на Изпълнител „Главен готвач“.

Борави с машините, съоръженията и инвентара при производството и предаването на готварската продукция.

Спазва правилата за безопасност и здраве при работа, инструкциите за противопожарна защита и санитарно-хигиенните изисквания в кухнята, правилата за безаварийна работа на използваните кухненски машини.

Поддържа висока производствена и лична хигиена на работното място, съгласно санитарните изисквания.

Изпълнява допълнително възложени задачи от Изпълнител „Главен готвач“ и Заместник-управител на дейност ”Хранителен комплекс” в рамките на основната дейност и целите на длъжността.

8. Трудово възнаграждение: 1250 лева.

Допълнителни плащания: по 1% прослужено време за всяка година придобит трудов стаж.

 

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление за участие

 

Публикувано на 19.06.2024 г.

    Top