нашите сайтове english

Основен ремонт и прилагане мерки по енергийна ефективност за ДГ №18 „Чайка“ – гр. Варна

Бенефициент: Община Варна

Основна цел на проекта: Осигуряване на условия за равен достъп до качествено предучилищно образование чрез модернизация на материалната база и превръщането ѝ в благоприятна, здравословна, включваща, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща физическа среда, допринасяща за висококачествено образование, грижи, възпитание и социализация на децата в ранна детска възраст.“

ПРОЕКТ № BG-RRP-1.007-0111 "Основен ремонт и прилагане мерки по енергийна ефективност за ДГ №18 „Чайка“ – гр. Варна

    Top