нашите сайтове english

Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда на сгради на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Варна

Бенефициент: Община Варна

Основна цел на проекта: Основната цел на проекта е осигуряване на условия за равен достъп до качествено образование чрез изграждане на благоприятна, здравословна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща физическа среда, допринасяща за повишаване мотивацията за учене, самоподготовка и подобряване на резултатите на децата и учениците от предучилищното и училищно образование в ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ Варна.“

ПРОЕКТ №BG-RRP-1.007-0050 „Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда на сгради на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Варна

    Top