нашите сайтове english

ОИЦ - Варна 2024-2029

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Осигуряване на ефективното функциониране на Областен информационен център – Варна за периода 2024 - 2029 г. ОИЦ подпомага и процеса по прилагане на интегрирания териториален подход в България, като служителите от ОИЦ – Варна участват в експертния състав на РСР на СИР в звената му за медиации (създаване на партньорства) и за публични консултации.  

Проектът допълва и надгражда извършените инвестиции по проект BG05SFOP001-4.007-0020-C01 Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. Описаните в проекта цели, мерки и дейности касаят само такива, свързани с ЕСИФ/ЕФСУ.

 

Проект – „ОИЦ - Варна 2024-2029“

    Top