нашите сайтове english

Модернизация на културна инфраструктура на град Варна – НЧ „Петко Рачев Славейков 1928

Обща цел на проекта: Да допринесе за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Варна на Община Варна, в част обновяване и модернизиране на културната  инфраструктура, чрез извършване на интервенции върху обектите, включени в него. Да се обнови и модернизира сградата на Народното читалище "П. Р. Славейков 1928" и да се създадат по-добри условия за културна дейност в региона.

 

ПРОЕКТ № BG16RFOP001-1.002-0009 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГРАД ВАРНА – НЧ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ 1928“

Top