нашите сайтове english

Приеми ме 2015

ЦЕЛ:

Да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и разшири обхвата й в страната. Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне.

 

Проект „Приеми ме 2015“

Top