нашите сайтове english

Обява за набиране на оферти за временно ползване на сграда/част от сграда за предоставяне на социални услуги от ДСХ "Гергана" и ДПЛФУ към Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“

 ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

 

          На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, т.1, т.5 и т.6, чл.44, ал.2 и чл.72, ал.1 от Закона за социалните услуги и във връзка с изпълнение на План за реформиране на Дом за стари хора към КСУВХ „Гергана“ и сключен Договор за инвестиция № BG-RRP-11.010-0009-С01 между Община Варна и Министерство на труда и социалната политика за проект № BG-RRP-11.010-0009 "Реформиране на Дом за стари хора "Гергана" чрез извършване на ремонтни дейности, доставка на оборудване и обзавеждане и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“, в съответствие със стандартите за качество на резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст", финансиран със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, по Национален план за възстановяване и устойчивост,

Община Варна набира оферти за временно ползване на сграда/част от сграда за предоставяне на социални услуги от Дом за стари хора „Гергана“ и Дом за пълнолетни лица с физически увреждания към Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ за периода от 01 октомври 2024г. до 31.01.2026г.

Имотът следва да е на територията на община Варна и да отговаря на следните минимални изисквания за двете социални услуги по отделно:

 1. Дом за стари хора „Гергана“, с капацитет 100 места при следните минимални изисквания:
 • Сграда или част от сграда със самостоятелен вход и осигурен достъп за хора с увреждания. В случай, че сградата е на етажи да има работещ асансьор.
 • Обзаведени 35 (тридесет и пет) стаи за по двама или трима потребители, със самостоятелен санитарен възел. Минимална квадратура на една стая - 15 кв. м. Врати със светъл отвор от минимум 90 см.
 • Дневна стая или Зала, в която да се събират минимум 25 потребители наведнъж.
 • 6 (шест) стаи с подходящо обзавеждане за служителите на социалната услуга, поне една от които да е подходяща за здравен кабинет.
 • Регистрирана кухня в ОДБХ по Закона за храните, с трапезария за хранене на минимум 35 потребители едновременно или помещение с оборудване за регистриране на разливочна за доставка на готова храна.
 • Да разполага със собствен паркинг за не по-малко от 3 (три) автомобила.
 • До входа на сградата да има осигурен достъп за специализиран транспорт за превоз на лица с увреждания.

 

 1. Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, с капацитет 40 места.
 • Сграда или част от сграда с отделен вход, с осигурен достъп за хора с увреждания. В случай, че сградата е на етажи да има работещ асансьор.
 • Обзаведени 20 (двадесет) стаи за по двама потребители, със самостоятелен санитарен възел. Минимална квадратура на една стая - 15 кв. м. Врати със светъл отвор от минимум 90 см.
 • Дневна стая или Зала, в която да се събират минимум 20 потребители наведнъж.
 • 4 (четири) стаи с подходящо обзавеждане за служителите на социалната услуга, поне една от които да е подходящо за здравен кабинет.
 • Регистрирана кухня в ОДБХ по Закона за храните, с трапезария за хранене на минимум 20 потребители едновременно или помещение с оборудване за регистриране на разливочна за доставка на готова храна.
 • До входа на сградата да има осигурен достъп за специализиран транспорт за превоз на лица с увреждания.
 • Да разполага със собствен паркинг за не по-малко от 3 (три) автомобила.

 

И за двете услуги е важно да има осигурени всички противопожарни изисквания и изисквания на РЗИ и ОДБХ за здравословни и безопасни условия и във връзка с осигуряване на ежедневното хранене на потребителите.

Допълнително, но не задължително изискване е да има възможност за пране на постелъчния инвентар и за самостоятелно пране на потребителите на услугите.

Двете услуги могат да ползват една сграда, само в случай че имат отделен вход/изход за потребителите.

          Заинтересованите юридически лица трябва да подадат оферта до Кмета на Община Варна, съгласно приложените образци (за двете услуги по отделно). Офертата/тите се подава/ват в Деловодството на Община Варна, в запечатан непрозрачен плик с придружително писмо.

          Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Варна ще разгледа офертите и ще изготви Протокол, в който във възходящ ред ще бъдат изписани предложенията на база „твърдо договорена месечна наемна цена“ от офертите, които отговарят на всички задължителни изисквания на Община Варна. Непълни оферти и такива, които не отговарят на задължителните изисквания няма да бъдат включени в списъка с кандидатите за сключване на Договор.

          Договор за наем ще се сключи с юридическо лице, предложило най-ниска „твърдо договорена месечна наемна цена“ и проведени преговори по предложената наемна цена и клаузите на договора.

Срок за приемане на оферти в Деловодството на Община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ №43, до 17.30 часа на 23.08.2024г.

Приложения:

 1. Оферта за Дом за стари хора „Гергана“ (образец)
 2. Оферта за Дом за пълнолетни лица с физически увреждания (образец)
 3. Придружително писмо (по образец)

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА:

(П)

______________________

(БЛАГОМИР КОЦЕВ)

  Top