нашите сайтове english

Облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината" и изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт

Основна цел на проекта е постигане на социалното благополучие и икономическото развитие на територията на район Аспарухово. Развитие на рибарската област, чрез подобряване средата на живот чрез облагородяване на достъпа до рибарско селище "Карантината" и изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт, като по този начин се използва, развива, опазва и възстановява природния, културно-исторически и демографски потенциал, подобряване и развитие на техническата инфраструктура за дейности свързани с интегрираното използване на морските ресурси - син растеж, повишаване на енергийната ефективност, дейности свързани с рибарство/рибарски селища, опазване на околната среда и подобряване на качеството на разтоварваните на сушата продукти, както и безопасността и условията на труд.

Постигнати резултати:

  • Изградена съвременна паркова и рекреационна зона с необходимите паркова мебел и градско обзавеждане;
  • Функционално зониране на обекта на проектиране, оптимално на растителността и подновени настилки;
  • Осигурени безопасни условия за отдих и рекреация в района;
  • Повишаване качеството на жизнената среда на живущите в района;
  • Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал;
  • Обособяване на зона за информационен център и интерактивно обучение на деца, във връзка с морско дело и рибарство;
  • Паркоустройство, благоустрояване и озеленяване на територията.

Проект "Облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината" и изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт"

Top