нашите сайтове english

Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Аврен-Варна

Постигнати резултати:

  • Подпомогнат процеса по създаване на местни инициативни групи (МИГ) на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР);
  • Придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво;
  • Подпомогнат процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  • Насърчено включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие;

За изпълнение целите на проекта са предвидени следните дейности:

  • Формирано и учредено МИГ на територията на община Аврен и територията на следните населени места от община Варна извън строителните граници на град Варна: с. Звездица, с. Казашко, с. Константиново и с. Тополи;
  • Популяризиран подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегия за ВОМР;
  • Обучени местни лидери и заинтересовани страни;
  • Извършени проучвания и анализи на територията;
  • Подготвена стратегия за ВОМР, включително консултиране с местната общност;

 

Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Аврен-Варна

Top