нашите сайтове english

Областен информационен център за еврофондовете

Областният информационен център - Варна (ОИЦ-Варна) e единен информационен офис на територията на Варненска област, който предоставя лесен и удобен достъп на граждани, фирми, НПО, институции до информация за възможности за европейско финансиране от различни структурни и инвестиционни фондове на ЕС. Той е създаден по проект BG161PO002-3.3.02-0007-C001 на ОП „Техническа помощ“ 2007-2013г. и продължава своята дейност по проект BG05SFOP001-4.001-0015-C01 на ОП „Добро управление“ 2014-2020г. ОИЦ-Варна е част от мрежата на 27 областни информационни центъра, чиято дейност се координира от ЦИКО - Централен информационен и координационен офис към Министерския съвет. ОИЦ - Варна, разполага със зала, с капацитет до 40 места, за провеждане на различни събития. Заявки за ползване се подават 2 седмици преди планираната дата на провеждане.

Контакти:  тел.: 052 820 911, 052 820 955,

e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

www.eufunds.bg

https://oicvarna.eu/

Top