нашите сайтове english

Eднократна финансова помощ за лечение на физически лица

Община Варна отпуска еднократна финансова помощ за лечение на граждани с постоянен адрес на територията на Общината след решение на Общинския съвет – Варна за:

  • Операции (вкл. трансплантации и имплантации на клетки, тъкани и органи);
  • Медикаменти;
  • Консумативи;
  • МДД (медико-диагностична дейност);
  • Допълнително лечение (рехабилитация и др.).

Кандидатстването се извършва с подаване на Искане по образец, което се депозира лично или чрез пълномощно на етаж 1, гише №13 – „Здравеопазване” в Община Варна.

При отпускане на еднократна финансова помощ за лечение приоритет имат гражданите, които не са получавали такава.

Средствата се отпускат с одобрението на Общински съвет-Варна.

Съгласно Заповед на Кмета на Община Варна са утвърдени: „Правила за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на физически лица“.

Правила за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на физически лица

За по-подробна информация заинтересованите лица могат да се обръщат към Дирекция „Здравеопазване“ на Община Варна на телефон: 052/820-239.

 

Необходими документи:

Искане

Декларация

Top