нашите сайтове english

Процедура по актуализация на Инвестиционната програма на Община Варна

Инвестиционната програма на Община Варна представлява средносрочен документ за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Варна за финансовата рамка 2014-2020 г. Инвестиционната програма за изпълнение на местните политики за устойчиво градско развитие е ключов документ за изпълнение на изискванията на чл. 7 от Регламента за Европейския фонд за регионално развитие № 1301/2013. С нея се прави естествен и логичен преход между одобрения ИПГВР (който е по-обхватен стратегически документ) и конкретните проекти, за които ще се предостави безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Инвестиционната програма на Община Варна е одобрена за реализация със Споразумение № BG16RFOP001-1.040-0038-С01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Инвестиционни програми“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Протокол от проведено на 17.07.2018 г. заседание на Работната група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Варна по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с приложен списък с индикативни проектни идеи, с които се актуализира Инвестиционната програма на Община Варна.

Протокол от проведено на 04.07.2018 г. заседание на Работната група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Варна по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Протокол от 23.05.2018 г. от заседание на Работната група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Варна по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Съобщение за удължаване на срока до 28.06.2018 год. за подаване на фишове от общинската администрация за проектни идеи за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради

Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Варна по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Образец на фиш за проектна идея

Протокол от 20.02.2018 г. от заседание на Работната група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Варна по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“

Заповед за Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Варна по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Варна по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 - 19.01.2018 г.

Top