нашите сайтове english

Програми

Дирекция „Европейски и национални оперативни програми“

Покана от Община Аврен

Дирекция "Екология и опазване на околната среда"

Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2023 г.

Актуализирана програма за управление на отпадъците на Община Варна, 2015 г. – 2020 г.

Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община Варна

Дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване"

Програма за енергийна ефективност на Община Варна 2021-2030г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Варна 2021-2023г. 

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Варна 2021-2030г.

Дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред"

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Варна 2023 г. – 2027 г.

Дирекция "Здравеопазване"

Общински програми

Дирекция "Туризъм"

Програма за развитие на туризма на територията на Община Варна за периода 2021 -2030г.

План-график за реализиране на Програмата за устойчиво развитие на туризма на територията на Община Варна за периода 2021-2030г.

Дирекция "Общинска собственост, икономика и стопански дейности"

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 година

План за действие на общинските концесии в община Варна за периода 2019 – 2022 г.

Годишен план за приватизация на община Варна за 2023 г.

Дирекция "Образование и младежки дейности"

Програма на Община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2023 година

Top