нашите сайтове english

Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна

Проект "Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна" се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и има за цел да допринесе за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Варна, в частта на обновяването и модернизирането на образователната инфраструктура.

Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна