нашите сайтове english

Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател, гр.Варна

Проект “Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател, гр.Варна”  е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ В резултат от проекта е постигната защита на Варненско езеро, близко разположените зони за къпане на Черно море от замърсяващия ефект на заустването на непречиствани отпадъчни битови и промишлени води, както и минимизиране на влиянието върху околната среда и рисковете за здравето на населението, живеещо в черноморските крайбрежни зони и на територията, облужвана от ПСОВ - Варна.

Презентация на ПРОЕКТ № DIR-51011116-17-53, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ-ВАРНА – ВТОРИ ЕТАП И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ „АКАЦИИТЕ“ И ТЛАСКАТЕЛ, ГР. ВАРНА

ОТКРИХА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПЪДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) – ВАРНА – ВТОРИ ЕТАП“

ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ВЪВ ВАРНА СЕ МОДЕРНИЗИРА С ПАРИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“

КАНАЛИЗАЦИОННА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "АКАЦИИТЕ" В ГР. ВАРНА СПИРА ВЛИВАНЕТО НА НЕПРЕЧИСТЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ЧЕРНО МОРЕ

Информация за проект на Община Варна проект №DIR-51011116-17-53 'Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и изграждане на канализационна помпена станция 'Акациите' и тласкател, гр.Варна', гр.Варна'

Презентация на проект “Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна - II-ри етап и изграждане на КПС „Акациите“ и тласкател

Top