нашите сайтове english

Архив 2017

Корекция на бюджета за 2017 г. в държавно делегирани дейности от функция "Образование" във връзка с промяна на натуралните показатели към 15.09.2017 г. в общинските училища и детски градини

Корекция на бюджета за 2017 г. във връзка с увеличение на стойностните показатели на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за функция "Образование"

Общински колективен трудов договор в сферата на образованието 2017 г. 

Корекция на бюджета за 2017 г. във връзка с промяната на натуралните показатели по информационната система на Министерство на образованието и науката към 01.01.2017 г.

Списък на класираните детски градини и училища, кандидатствали с проектно предложение по Програма на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2017 година 

Eлектронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

Ръководство за родителите за електронния прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна 

Разпределение по административни райони на общинските училища с прием в първи клас на територията на община Варна

График на дейностите по приема в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2017/2018 година 

 

Информация по институции и по компоненти за разпределянето на средствата по формули за 2017 г. в Община Варна, съгласно чл. 282, ал. 14 и ал. 15 от Закона за предучилищното и училищното образование

Заповед № 0375/17.02.2017 г. на Кмета на Община Варна за утвърждаване на формули за разпределяне на получените средства по стандарти за държавно делегирани дейности през 2017 г.

    Top