нашите сайтове english

Информация за предаване на електрическо и електронно оборудване

Уважаеми жители,

Община Варна има сключен договор с „ЕЛТЕХРЕСУРС” АД за организиране на дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване и предаване за предварително третиране с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/.

Системата за разделно събиране на стари електроуреди намалява потенциалните опасности за човека и природата, причинени от тези отпадъци, като значително увеличава количеството на повторно употребено, рециклирано и оползотворено ИУЕЕО.

Гражданите на Община Варна, които имат стари и непотребни/ неработещи електроуреди могат да ги предадат за по-нататъшна обработка и рециклиране, като подадат заявка на безплатен национален телефон: 0 800 14 100 /без код за населено място/ или на e-mail: order@makmetal.eu

 Мобилен екип ще събира уредите от заявен от Вас адрес напълно безплатно.

Примерен (неизчерпателен) списък на видовете уреди, определени в отделните категории електрическо и електронно оборудване може да видите от тук

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ