нашите сайтове english

Информация за предаване на излезли от употреба гуми

Съгласно Чл. 7. (1) от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми /НИТИУГ/ лицата, които пускат на пазара гуми, отговарят за събирането, съхраняването, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането на ИУГ.

(2) Когато лицата, които пускат на пазара гуми, не могат да бъдат идентифицирани, отговорността по ал. 1 се носи от дистрибуторите, включително от лицата, извършващи продажби на крайните потребители.

Съгласно чл.10, ал.1 и 3 от същата Наредба всеки гражданин  краен потребител може да предаде стари /излезли от употреба/ гуми безвъзмездно на всяко лице, което извършва продажба и/или смяна на гуми.

(2) Информация до крайните потребители относно възможността по ал. 1 се осигурява чрез обява на интернет страницата или на видно място в обекта от лицата, извършващи продажба и смяна на гуми.

Лицата, при чиято дейност се образуват излезли от употреба гуми (ИУГ), отговарят за цялостното оползотворяване или обезвреждане на ИУГ.

         Лицата , които сменят/продават гуми нямат право да искат възнаграждение за предадените стари гуми и са задължени да осигурят възможност за приемането им.

 

За връзка: 052/820-330

Мария Колева – главен експерт „Управление на отпадъците“