нашите сайтове english

Информация за предаване на негодни за употреба батерии и акумулатори

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА негодни за употреба батерии и акумулатори

 Уважаеми жители,

Община Варна сключи договор с Организация по оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) С „Екобатери” АД, с цел разделно събиране и предаване за оползотворяване на същите.

На територията на гр. Варна са разположени съдове за негодни за употреба батерии, които се събират по определен за Общината график.

 „Негодна за употреба батерия или акумулатор“ е батерия или акумулатор, която не може да бъде използвана за целите, за които е произведена, и е отпадък по смисъла на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Батериите са неразделна част от нашето всекидневие. Те са най-страшните замърсители на околната среда, когато ги изхвърляме в кофата за боклук. Батериите съдържат тежки метали като живак, кадмий, олово, цинк и никел, които оказват вредно въздействие върху околната среда и човека, когато се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци. Чрез общия поток отпадъци попадат в почвите и водите.

Разделното събиране на тези отпадъци има две основни цели:

Екологична - опазване на въздуха, почвата, водата и здравето, чрез предотвратяване попадането на опасни вещества в околната среда.

Икономическа – повторно се използват суровините извлечени от негодните за употреба батерии и акумулатори в производството на нови такива. Спестяват се природните ресурси.

Не изхвърляйте батериите с общия отпадък, използвайте съдовете за негодни за употреба батерии, които са разположени на територията на община Варна, както следва:

 

Автомобилните акумулатори се предават на местата, от които са закупени.

За повече информация телефони за връзка: 052/820-330 при Община Варна или 02 492 18 55, ecobaterry.com, „Екобатери” АД.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ