нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за отказ за определяне на категория на туристически обекти

Съобщениe във връзка с издаденa Заповед 2401/03.08.2021 г. за отказване определянето на вида и категорията на туристически обект - 05.08.2021 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 130, ал.3 от Закона за туризъм, отказвам определянето на вида и категорията на туристически обект: Кафе - бар „Спот“, находящ се на адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, УПИ №1, кв.69, ПИ №10135.513.253, със заповед на Кмета на Община Варна № 2401/03.08.2021г.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщениe във връзка с издаденa Заповед 2403/03.08.2021 г. за отказване определянето на вида и категорията на туристически обект - 05.08.2021 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл.130, ал.3 от Закона на туризма и Заповед 2403/03.08.2021г. отказвам определянето на вида и категорията на туристически обект: Бистро „Лайтс“, находящ се на адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, УПИX, кв.50. 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщениe във връзка с издаденa Заповед № 2265/27.07.2021 г. за отказване определянето на вида и категорията на туристически обект - 28.07.2021 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание с чл. 20, т.2 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, както и условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и Заповед 2265/07.2021г. отказвам определянето на вида и категорията на туристически обект: Снек – бар „Дом Младост“, находящ се на адрес: гр. Варна, бул.“Сливница“ № 194.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Top