нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за отказ за определяне на категория на туристически обекти

Съобщениe във връзка с издаденa Заповед №1860/23.06.2022 г. за отказване определянето на вида и категорията на туристически обект - 24.06.2022 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл.130, ал.3 от Закона на туризма и Заповед 1860/23.06.2022 г. отказвам определянето на вида и категорията на туристически обект: Снек-бар „Нирвана“, находящ се на адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, ПИ 10135.513.665, съгласно КККР, а съгласно ПРЗ –УПИ III в кв. 2. 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

Top