нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за отказ за определяне на категория на туристически обекти

Съобщения във връзка с издаденa Заповед № 1917/08.06.2020 г. за отказване определянето на вида и категорията на туристически обекти - 08.06.2020 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка чл. 25, т.3 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията 

- Заповед № 1917/08.06.2020 г. за отказване определянето на вида и категорията на туристически обект: Семеен хотел „Гран Иван“, находящ се на адрес: гр. Варна, ул.“Овчо поле“, № 28.

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".