нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за отказ за определяне на категория на туристически обекти

Съобщениe във връзка с издаденa Заповед № 3891/04.11.2020 г. за отказване определянето на вида и категорията на туристически обект

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка чл. 20, т.2 от Наредбата за изискванията към категоризираните местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости:

- Заповед № 3891/04.11.2020 г. за отказване определянето на вида и категорията на туристически обект: Кафе - бар „Лаунж бар“, находящ се на адрес: гр. Варна, ул.“Опълченска“, № 27.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Top