нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 2269/27.07.2021 г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект - 28.07.2021 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 27, ал. 2, т. 1 от „Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 2269/27.07.2021 г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект: Снек-бар „Герака“, находящ се на адрес: гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", ПИ № 3097, кв. 36.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 2059/15.07.2021г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект - 16.07.2021 г.

         На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал. 1 от Закона за туризма, във връзка с чл. 27, ал. 1 и ал. 3 от „Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, реда за определяне на категория, както и условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“ се прекратява категорията на туристически обект:

- Заповед 2059/15.07.2021г. за прекратяване на открита процедура по категорията на туристически обект: Снек-бар "Палма", находящ се в гр. Варна, К.к. „Чайка“, ПИ №10135.2572.87, стопанисван от ЕТ "Палма – Мария Петкова“, ЕИК 103231351.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

Top