нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 0206/28.01.2021г.  за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект - 12.02.2021 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 2, т. 1 от „Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“, и заявление за прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обект от заявителя с рег. № АУ007733ВН/21.01.2021 г. се прекратява с: 

- Заповед 0206/28.01.2021г. открита процедура по категоризация на туристически обект – Кафе-сладкарница "Неделя", находящ се на адрес: гр. Варна, бул. "Генерал Колев" № 47А, стопанисван от фирма "Кинко 01" ЕООД, ЕИК 203628546, с адрес на управление гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 47А, партер, по заявление с рег. № АУ105394ВН/28.10.2020 г. и издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране № 907-О/29.10.2020г.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед №3504/30.09.2020г.за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект - 23.10.2020 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

 На основание чл. 20, т. 1 от Наредбата за изискванията към категоризираните местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости :

- Заповед № 3504/30.09.2020 г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на следните туристически обекти:

  1. Снек-бар "Градината" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, м-ст "Салтанат" № 81
  2. Снек-бар   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, Пристанищен терминал "Варна-изток", ПИ Ид.№ 10135.1510.10, ПОТ №1

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

Top