нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

Съобщение във връзка с издадена Заповед 0387/31.01.2020 г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект - 03.02.2020 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от „Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията“:

Заповед 0387/31.01.2020  г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект: Ресторант с национална кухня „Гурман“, находящ се на адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 115, модул № 16.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

 Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".