нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 3350/02.10.2023 г.  за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект - 04.10.2023 г.

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 3350-02.10.2023 г. за Прекратяване на  открита процедура по категоризация на туристически обект – Кафе-сладкарница „Тет-А-Тет“, находящ се на адрес: гр. Варна, ул. "Иван Вазов", №9, стопанисван от "Ирис 777" ЕООД, ЕИК 206720195, с адрес на управление гр. Варна, ул. "Топола", №17, ет. 6, ап. 12 по заявление с рег. № АУ067701ВН/19.07.2023 г. и издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране № 1145-О/20.07.2023

Top