нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за прекратяване на определена категория на туристически обекти

Съобщение във връзка с издадени Заповеди №1935/09.06.2020 г.,  №1936/09.06.2020 г. за прекратяване вида и категорията на туристически обект - 10.06.2020 г.

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед №1935/09.06.2020 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Кафе - бар „Ред Вертиго“, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко Каравелов“, № 26.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

На основание чл. 137, ал.5, от от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 1936/09.06.2020 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Стаи за гости находящ се в гр. Варна, ул. „Неофит Бозвели“, № 27, ет.4, ап.7.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".