нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за прекратяване на определена категория на туристически обекти

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 2703/29.07.2021г.  за прекратяване категорията на туристически обект - 10.09.2021 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

 - Заповед 2703/29.07.2021г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартамент за гости "А3-20", находящ се в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 312, ет. 4, ап. 20, стопанисван от "Булуз Инвест" ООД, ЕИК: 201478891, с адрес: гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 312, ет. 3, ап. 17, категоризиран с Удостоверение за определена категория № 1483 от 06.07.2018 г., издадено въз основа на заявление с рег. № АУ 049476ВН от 22.05.2018г. и Заповед № 2565/06.07.2018 г. на кмета на Община Варна.        

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 2342/29.07.2021г.  за прекратяване категорията на туристически обект - 30.07.2021 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория: 

- Заповед 2342/29.07.2021г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Кафе-аперитив "Наргиле бар Смокиния", находящ се в гр. Варна, гр. Варна, ул. "Димитър Икономов" № 34, категоризиран с Удостоверение за определена категория № 8638 от 07.01.2021 г., издадено въз основа на заявление с рег. № АУ087581ВН от 11.09.2020г. и Заповед № 0018/07.01.2021. на кмета на Община Варна. 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 1725/22.06.2021г.  за прекратяване категорията на туристически обект - 23.06.2021 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед 1725/22.06.2021г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартамент за гости, находящ се в гр. Варна, адм. район „Одесос“, ул. „Неофит Бозвели“, № 17, ет. 5, ап. 10.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Top