нашите сайтове english

Достъп до обществена информация

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:00 до 18:00 часа на гише "Деловодство" в "Информационен център" на Община Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43, тел. 052-820-800, 052-820-285;

Заявления могат да се подават и на електронен адрес zdoi@varna.bg  

Електронен формуляр на заявление за достъп до обществена информация – изтегли

 

Процедура за достъп до обществена информация

Правила за организацията на работа по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Варна

Заповед № 4628/15.12.2016 г. на Кмета на Община Варна за утвърждаване на вътрешни правила за организацията на работа по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Варна

Заповед №ЗМФ-156/11.03.2022 г. на Министъра на финансите за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, в сила от 22.03.2022 г.


Понятие и видове обществена информация

Предпоставките и правилата за достъпът до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ

Определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:


ОФИЦИАЛНА: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

 

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ – съгласно Заповед №ЗМФ-156/11.03.2022 г. на Министъра на финансите за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, в сила от 22.03.2022 г.

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Варна към 2020 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна в Община Варна

  1. Отчети, заявки и кореспонденция по въпросите на отсрочване на резервисти и техника от повикване във Въоръжените сили при мобилизация;
  2. Данни за числеността на контингентите от резервисти и техника – запас от националното стопанство;
  3. Данни по режимното и ограничително снабдяване на населението от общината;
  4. Данни за финансовото състояние на военновремевият план и плана за привеждане от мирно на военно положение на Община Варна, извън списъка на информацията, класифицирана като държавна тайна;
  5. Данни за оптично – кабелните връзки на община Варна с областната и централната администрация;
  6. Данни за начина на радиовръзка и обмена на информация между Община Варна и районите;
  7. Обобщени данни по кадастъра за Община Варна на хартиен, магнитен и оптичен носител, водещи до разкриване същността на обектите, свързани с отбраната и националната сигурност;
  8. Документи, свързани със събирането на данни при проучването по Глава III, Раздел II от ЗЗКИ, не представляващи държавна тайна, съгласно т.II – 11 от Списъка на категориите информация – Приложение №1 по чл.25 от ЗЗКИ;
  9. Отговор на информация, класифицирана като служебна тайна.

 

Top