нашите сайтове english

Декларацияна ръководството на администрацията на община Варна

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА РЪКОВОДСТВОТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

ЗА ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ

 

Настоящата политика по управление се базира на основните приоритети на община Варна за периода 2015-2019 година:

 • Строга финансова дисциплина, ефективно управление на общинската собственост и публичните финанси;
 • Създаване и развитие на екологична, здравословна, модерна и удобна градска среда;
 • Развитие на образователната, културната, спортната, социалната инфраструктура;
 • Активна работа по привличане на европейски средства;
 • Създаване на условия за развитие на предприемачеството;
 • Повишаване качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса;
 • Превръщане на Варна в привлекателна туристическа дестинация.

Ръководството на общинска администрация Варна декларира отношение към качеството на предоставяните услуги за граждани и заинтересовани страни,  в  съответствие с  изискванията на международния стандарт    ISO 9001: 2015,  със следните ангажименти:

 • Предоставяне на бързи и ефективни административни услуги, съобразени с приложимите нормативни и други изисквания за дейността на администрацията;
 • Оптимизиране на процесите в общинската администрация;
 • Подобряване и контрол на механизмите за комуникация и обратна връзка с граждани и заинтересовани страни;
 • Повишаване на компетентността и мотивацията на служителите;
 • Гарантиране на ефективно управление на риска и възможностите за подобрение при предоставяне на административни и информационни услуги;
 • Осигуряване на непрекъснато подобрение на системата за управление на качеството, обект на ISO 9001:2015.

Настоящата декларация е относима към системата за управление на качеството, която обхваща всички дейности по предоставяне на административно – правно и информационно обслужване на граждани и юридически лица.

 

ИВАН ПОРТНИХ

Кмет на Община Варна

 

 

Top