нашите сайтове english

Незаверени копия от документация, съхранявана в Архив - УСЛУГА № 29005

УСЛУГА № 29005   

Незаверени копия от документация, съхранявана в Архив

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център

Предоставяне на административната услуга:

  • На място в Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

чл.26 и чл.28 ал.1 от Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд 

Необходими документи:

1. Актуален документ за собственост – нотариален акт, договор /при необходимост/

2. Съдебно удостоверение /при необходимост/

3. Копие на нотариално заверено пълномощно (когато искането не се подава лично от заинтересованото лице)

* Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ искането.

 Цена на административната услуга:

-  за формат А4 /до 5 работни дни/ – 0,50 лв.едностранно/1,00 лв. двустранно

-  за формат А3 /до 5 работни дни/ – 0,80 лв. едностранно/1,60 лв. двустранно 

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:  до 5 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

29005-бланка

Top