нашите сайтове english

Издаване на служебна бележка за липса или наличие на задължения към Община Варна - УСЛУГА № 39006

УСЛУГА № 39006   

Издаване на служебна бележка за липса или наличие на задължения към Община Варна

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център

Място за предоставяне  услугата на клиента: Информационен център

Основание за предоставянето на административната услуга:

НОАМТЦУТОВ, Приложение №2 и Заповед №2159/07.06.2012г. на Кмета на Община Варна 

Необходими документи:

Лична карта или нотариално заверено пълномощно.

*Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя

Цена на административната услуга: съгласно НОАМТЦУТОВ, Приложение №2 – безплатно

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:  съгласно НОАМТЦУТОВ - веднага

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 1 месец

Top