нашите сайтове english

Програма за управление на Община Варна - (юли 2013 – 2015 г.)

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА - (юли 2013 –  2015 г.)

Настоящият документ е изготвен в съответствие с чл. 44, ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) и обхваща периода юли 2013 – 2015 г.

Програмата е обобщен работен план, съобразен с хоризонта от 2 години, в който са представени приоритети и проекти, които имат за цел  превръщането на Варна в модерен европейски град. Основни приоритети:

  1. Развитие на потенциала на Варна, като привлекателен морски, бизнес, курортен, културен и спортен център ;
  2. Обновяване на инфраструктурата – нова градска среда;
  3. Финансова стабилност и дисциплина;
  4. Активна работа по европейски проекти, привличане на външно финансиране;

 

Образование и младежки политики:

Образованието е най-силният инструмент за промяна. Затова Община Варна ще съсредоточи усилия върху създаване на съвременни условия за качествено и достъпно образование и обучение на деца и младежи, за подобряване на управлението на общинското образование, за развитие на талантите и заложбите у подрастващите. За целта ще съсредоточим усилията си върху следните задачи:

Решаване на проблема с дефицита на места в детските градини чрез оптимизиране на групите и строителство на нови детски градини и ясли;

Облагородяване на инфраструктурата около училищата и детските градини, включително спазване на всички изисквания за създаване на условия за безопасност на пешеходците;

Развитие на професионалната квалификация на всички, заети в сферата на образованието; насърчаване на творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби;

Поддържане на добър диалог със социалните партньори;

Сътрудничество с висшите училища и студентските съвети във Варна, създаване на възможности за развитие на стажантски програми. Подкрепа на младежката креативност – осигуряване на възможности за реализиране на различни младежки проекти в сферата на културата, науката, спорта;

Подобряване на условията в образователната инфраструктура за спорт и двигателна активност на децата и учениците – изграждане на детски площадки  на територията на целия град, които отговарят на всички стандарти, описани в Наредба 1 на МРР, МВР и Агенцията за закрила на детето;

Осигуряване на равен достъп до образование и социална интеграция и усъвършенстване системата на работа с деца в неравностойно положение.

 

Здравеопазване и социални дейности:

Развиване на политики за подкрепа на хора в неравностойно положение и за защита на деца и възрастни в рискови групи. Ежегодно отделяне на средства за инвестиции в общинските здравни заведения – за ремонт, за закупуване на апаратура;

Разработване на нови общински програми за профилактика и рехабилитация на общественото здраве;

Надграждане на социалната програма на Община Варна с нови услуги, активна работа за привличане на европейско финансиране и реализиране на нови проекти в социалната сфера, в подкрепа на възрастни хора и на деца с увреждания;

Работа по проекти, свързани със здравеопазването и социалните дейности – Проект „Модернизиране на отделението по лъчелечение на СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков – Варна“ ЕООД.

 

Инфраструктура, модерна и достъпна градска среда:

Създаване на по-добри условия в градската инфраструктура за развитие на бизнес и туризъм;

Обновяване на уличната инфраструктура, приоритетно  реализиране на цялостна рехабилитация на основните булеварди, включително с подмяна на ВиК инфраструктурата; 

Обновяване на централната градска част, вкл. ларгото и пл. „Независимост“, по проект „Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони“; 

Създаване на т.нар.  пешеходен ринг  –  бул. „Княз Борис I“ , ул. „Осми ноември“, ул. „Преслав“;

Ремонт на стари и изграждане на нови тротоарни настилки и велоалеи;

Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки,  с цел подобряване безопасността на движението;

Разработване на  проекти за благоустрояване на градската среда, за екологична инфраструктура в сектора отпадни води и отпадъци, проекти за енергийна ефективност и за зелена градска среда;

Създаване на общинска компенсаторна озеленителна програма; 

Обновяване на съществуващите паркови зони и създаване на нови; 

Завършване на Зеления регистър в общината, с пълна информация за зелената система;

Поддържане на Морската градина – озеленяване, зацветяване, обновяване на алеите, на градинската мебел, декоративно осветление. Недопускане на автомобили в парка. Подготовка на проект за цялостно обновяване на парка по зони.   

Проучване на възможноститe за обновяване и развитие на парка в район Аспарухово и превръщането му във втора Морска градина на Варна;

Изграждане на нови паркинги, разработване на първия етап на проекта за „синя зона“ в централната градска част на Варна;

Обновяване на автопарка на общинската фирма „Градски транспорт“ – доставка на 70 нови автобуса по проект „Интегриран градски транспорт“ и 30 нови тролейбуса по проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот във Варна, Бургас, Стара Загора и Плевен“; Продължаване на работата по стартиралия през 2012 г. проект „Интегриран градски транспорт“;

Откриване на нови тролейбусни линии в града, стимулиране на екологичния транспорт;

Реализация на проектите, свързани с подобряване на екологията в общината – проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ Варна“, Проект за развитието на инфраструктурата за отпадъчни води на Златни пясъци“.

 

Варна – Дестинация за четири сезона:

Разработване на бранда „Варна  - дестинация за четири сезона“, включително с надграждане и разширяване на културния и на спортния календар на града;

Създаване на ново звено - дирекция „Туризъм“ , която целево да поеме задачите, свързани с активното участие и представяне на Варна на международни и национални туристически борси и изложения, както и с подготовката на рекламни материали и презентации и организирането на туристически форуми;

Активна работа с туристическия бранш, създаване на Консултативен съвет по туризъм;  Развитие на дългосрочно сътрудничество с „Летище Варна“ ЕАД, с цел подкрепа на усилията за привличане на нови авиокомпании и откриване на нови дестинации от Варна;

Подкрепа на каузите на Варна – „Варна – Европейска столица на културата 2019“ и „Варна – Европейска младежка столица“;

Възраждане на културно-историческото наследство – обновяване на сгради-символи на Варна като Юнашкия салон, Дома на флота, Двореца на културата и спорта. Изработване на програма за съхранение и поддръжка на паметници, паметни плочи, мемориали, пластики и др. на територията на общината. Ремонт и възстановяване на войнишките паметници;

Съхранение и развитие на културните традиции на града; Подпомагане на неправителствения сектор за реализиране на различни културни събития със средства, осигурени от общинския бюджет;

Оптимизиране на общинската спортна структура –създаване на дирекция „Спорт“;

Рестарт на проектите за скуош център и площадка за ролери в  „Младост“, ремонт на закрития басейн  „Д-р Любен Лазаров“, част от ПК „Приморски“;

Изграждане на нови спортни площадки в целия град.

 

Интелигентно и прозрачно административно управление:

Подобряване на работата на общинска администрация, с цел реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост;

Надграждане на ефективността, прозрачността и отчетността на местната власт;

Подобряване на вътрешната координация в общинска администрация и свързаните звена;

Нови електронни услуги в помощ на гражданите и бизнеса, създаване на онлайн присъствие на Община Варна в Интернет – разработване на информационни сайтове и профили в социалните медии;

Поддържане на бюджетна стабилност чрез ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси, при спазване на строга бюджетна дисциплина;

Финансово обезпечаване на изпълнението на различни проекти с европейско финансиране; Поддържане на тригодишна бюджетна прогноза за местните приходи и разходи;

Активна работа по привличане на външно финансиране – от фондове и програми на ЕС;

Подобряване на събираемостта и увеличаване на местните приходи;

Запазване на ставките на местните данъци и такси.

Top