нашите сайтове english

Програма за управление на Община Варна - 2015 – 2019 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВАРНА 2015-2019 Г.

Уважаеми съграждани,

През октомври 2015 г. отново получих Вашето доверие, за да продължим заедно промяната и развитието на Варна. Благодаря за подкрепата!

Управленската програма, която представям, е отворен документ, който ще актуализираме -  с нови проекти, идеи, резултати. Вярвам, че стратегическата визия за развитието на Варна – като град с огромен потенциал, е предизвикателство и голяма отговорност.

Важно е да продължим работа по ключови приоритети като изграждане на съвременна градска среда, развитие по оста образование-кариера-доходи, екология, здравеопазване, култура, спорт, туризъм. Активна социална ангажираност към хората в неравностойно положение, подкрепа на младежки инициативи. Създаване на условия за професионална реализация на младите хора, борба с демографската криза-развитие на общинската инвитро програма.

Мотивиран съм да работим за това Варна да се превръща в един все по-модерен,  удобен  и спокоен град. Варна- град в развитие.  Нека ускорим темпото!

С уважение

Иван Портних

Кмет на Варна

 

Програмата за развитието на Община Варна в периода 2015-2019 г. се базира на различни стратегически документа – Общински план за  развитие на Община Варна 2014-2020 г, Общ устройствен план на Варна, Интегриран план за градско възстановяване и развитие, общински програми в различни сектори, проекти по европейски и национални програми

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ:

#Модерна градска среда;

#Развита икономика;

#Варна - Град на знанието;

#Туристическа дестинация 4 сезона;

 

РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА:

2015-2019 г.  Продължаване на поетапните мерки за обновяване на уличната инфраструктура във Варна. Основен ремонт на основни и второстепенни пътни артерии, при необходимост успоредно извършване на рехабилитация и подмяна на подземната инфраструктура. Ремонт и изграждане на тротоари, поддръжка на подлези.

2016-2019 г.  Изграждане на нови улици, чрез които може да бъде преразпределен автомобилния трафик. Разширяване на мрежата с велоалеи.

2017-2019 г. Реализиране на най-мащабния инфраструктурен проект- „Булевард „Левски“.

2018 г. Реализиране на т.нар. пробив на бул. „Сливница“ -  в участъка – бул. „Янош Хуняди“ и бул. „Атанас Москов“.

2018-2019 г. Подобряване на междублоковите пространства:

-          Проект за пълно обновяване на Кайсиева градина –  ремонт на улиците, нови тротоари, ново осветлeние, озеленяване, паркоместа; 

-          Изграждане на нови детски и спортни площадки, съобразени с изискванията за безопасност, във всички райони на Община Варна.

2015-2019 г. Реализиране на обекти, включени в Инвестиционната програма на Варна, в съответствие с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Осигуряване на финансиране от общинския бюджет, държавния бюджет и  европейски фондове и програми:

-          Проект „Интегриран градски транспорт 1 фаза“, ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

-          Проект „Интегриран градски транспорт- 2 фаза“ , ОП „Региони в растеж“:

                - Реконструкции и ремонти  на бул. „Приморски“- от ул. „Стефан Стамболов“  до бул.  „Цар Освободител“;  бул.  „Цар Освободител“ – от бул. „Приморски“ до бул.  „Княз Борис I“; бул.  „Първи май“, бул.  „Осми приморски полк“  – от бул. „Васил Левски“ до бул. „Христо Смирненски“, бул. „Васил Левски“ – от ул. „Подвис“ до бул.  „Осми приморски полк“, бул.  „Народни будители“ -  от ул.  „Мара Тасева“ до ул.  „Нарва“ и от ул.  „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул.  „Мара Тасева“;  бул. „Съборни“ – от бул.  „Владислав Варненчик“ до бул.  „Сливница“.

              -Закупуване на нови поне 15 автобуса, отговарящи на стандарт ЕВРО6

              -Ителигентни системи за управление на трафика

Разработване на нова транспортна схема, съобразена с актуалната ситуация в различните райони на Община Варна. 

2015-2019 г. Почистване на охранителните канали, канавки, ремонт на водоотвеждащи съоръжения, оформяне на канавки, изкърпване и преасфалтиране на настилки.

2015-2019 г. Увеличаване на  безплатните интернет зони в обществени градски пространства.

2016-2019 г. Комбиниране на  финансиране от общинския бюджет и средства от страна Агенция„Пътна инфраструктура” за улични ремонти:

-          Ремонт на магистрален път Варна – Златни пясъци;

-          Ремонт на Аспаруховия мост;

 

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

2016-2018 г. Въвеждане на мерки за подобряване на пътната безопасност в Община Варна – поддръжка на съществуващи и изграждане на нови повдигнати пешеходни пътеки. Изграждане на нови кръгови кръстовища и светофарни уредби. Поетапно увеличаване на обхвата на видеонаблюдението в града.

-          Създаване на Консултативен съвет по пътна безопасност, с участие на представители от неправителствения сектор, ОД на МВР – Варна, КАТ, Областно Пътно управление, и др., за актуализиране на мерките за пътна безопасност.

2018-2019 г.  Изграждане на синя зона и поетапното й въвеждане в различни райони на града. Изготвяне на стратегия за паркирането във Варна. Проектиране нанови паркинги.

2016-2019 г. Подобряване дейността на Общинска полиция, с цел опазване на обществения ред и подпомагане на контролната и административно-наказателната дейност на Община Варна.

2016-2018 г. Проект:   „Просперитет чрез иновации и насърчаване на Устойчиви планове за градска мобилност“. Програма „Хоризонт 2020“.   Цел:  Разработване на Устойчиви планове за градска мобилност.

 

ЗЕЛЕНА И ЧИСТА ВАРНА

2015-2019 г.  Налагане на устойчива политика за опазване и развитие на парковите зони. Изграждане на нови паркове – във Възраждане, кв. Виница, кв. „Владислав Варненчик, район „Аспарухово“, обновяване на Приморски парк.

2015-2019 г. Реализиране на мерки за по-чисти води – изпълнение на проекти, свързани с развитието на инфраструктурата за отпадни води във Варна и в курортите:  „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци”, Община Варна”

2015-2016 г. Актуализиране на Програмата за управление на отпадъците в Община Варна.

2015-2019 г. Развитие на компенсаторната общинска програма за залесяване.

2015-2019 г.  Поетапно инсталиране на енергийно улично осветление във всички райони на Община Варна.

2016-2019 г.  Въвеждане на мерки за ограничаване на шума. Изработване на Стратегическа карта за шум в околната среда на територията на агломерация Варна.

2017-2019 г. Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Варна-фаза 1, по ОП „Околна среда“ - целта е да се набележат и предприемат законосъобразни и изпълними действия, които да допринесат за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух на територията на община Варна.

2015-2019 г.   Подобряване на управлението на отпадъци чрез създаване на функционална и екологосъобразна система.   

2016-2019 г. Реализиране на проекти за енергийна ефективност на публични сгради – чрез различни източници на финансиране.

-          Подкрепа за сдружения на етажната собственост при подготовката и участието в процесите за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради.

-          Популяризиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради във Варна, с цел предоставяне на актуална и полезна информация за гражданите за включване в програмата и изпълнение на проектите.

2016-2019 г.  Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.

 

ВАРНА-ГРАД НА ЗНАНИЕТО

2016 г. Изработване на Стратегия за развитието на предучилищното и училищното образование във Варна.

2015-2019 г. Обновяване на образователната инфраструктура – основен ремонт на училища и детски градини, със средства от общинския бюджет.

2016-2019 г. Обновяване на образователната инфраструктура със средства от оперативните програми:

-          Проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ – ОП „Региони в растеж“. Цел:  Да допринесе за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна на Община Варна, в част обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура, чрез извършване на интервенции върху обектите, включени в него:

n  І-во Основно училище, VII СОУ  „Найден Геров";  СОУ  „Димчо Дебелянов"; СОУ „П. Кр. Яворов“, гр.Варна"; ОУ „Константин Арабаджиев”. Ремонт и мерки за енергийна ефективност на ОУ „Стефан Караджа“;

n  „Ремонт и мерки за ЕЕ и обзавеждане на ДГ №1 „Светулка“;   „ДГ № 41 „Първи юни”, газификация и оборудване";  ДГ № 12 „Ян Бибиян“;  ОУ „Никола Й. Вапцаров”.

-          Проект „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна – ОП „Региони в растеж“. Цел:  Създаване на условия за предоставяне на съвременно и конкурентно професионално образование чрез подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура

2016-2019 г.   Развитие и надграждане на Общинската стратегия за сътрудничество с висшите училища и утвърждаване на Варна като международен университетски център.

2016-2017 г .  Изработване на Програма за развитие на творческите заложби на ученици и студенти и на Програма за закрила на детето.

2017-2019 г.   Създаване на проект за модерен образователен кампус –нова сграда на Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“.

2015-2019 г. Подкрепа за въвеждане на „дуална“ система на професионално обучение в средното образование във Варна.

-          Провеждане на активна политика за здравословно хранене на децата в училище

-          Организиране на инициативи за ранно професионално ориентиране

-          Организиране на Start-up инициативи за подкрепа на млади предприемачи

-          Осигуряване на равен достъп до образование и социална интеграция и усъвършенстване на системата за работа с деца от рискови групи

-          Създаване на условия за неформално обучение в разнообразни съвременни извънучилищни форми на занимания и активности

-          Повишаване квалификацията на учителите

-          Организиране и провеждане на различни инициативи в подкрепа изявата на децата, учениците и младежите (конкурси, състезания и др.)

 

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО

2015-2019 г. Опазване архитектурното богатство на Варна, създаване на нови привлекателни градски зони, облагородяване на селищните образувания. Актуализиране на списъка с паметниците на културата. Създаване на административно звено, което да бъде специализирано по темата.

2015-2019 г. Изработване на ПУП – ПРЗ (планове за регулация и застрояване), възложени от общината за цели селищни образувания и микрорайони в града.

2015-2019 г. Работа по проекта за изграждане на нова сграда на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ на гр. Варна.

2018-2019 г. Работа по проект„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“,  финансиран по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 год. чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство

 

В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

2016-2019 г. Продължаване на мерките за развитие на територии за обособени индустриални зони.

2016-2019 г. Участие в международни събития за представяне на  бизнес потенциала на регион Варна.

-          Провеждане на разумна данъчна политика, качествено административно обслужване,  въвеждане на нови електронни услуги и др.;

-          Изготвяне на актуални инвестиционни презентации за представяне на възможностите на Община Варна пред потенциални инвеститори, чуждестранни партньори, побратимените градове;

-          Организиране на международни  форуми и инициативи, посветени на ролята на бизнеса и иновациите за устойчиво развитие на общината и региона;

-          Побратимяване с нови градове, с цел генериране на нови възможности във всички сфери на обществено-икономическия живот - култура, бизнес, образование и др. Запазване и развитие на сътрудничеството с побратимените градове и развитие на проекти, обмен и трансфер на умения в различни сфери.

 

ТУРИЗЪМ

2016-2019 г.  Развитие на бранда „Варна – дестинация за четири сезона“, на база на Програма за развитие на туризма на територията на Община Варна 2014-2020 г. Балансирано съчетаване на богатото културно–историческо наследство, опазване на природните богатства и активното развитие на община Варна.

-          Представяне и реклама на Община Варна в международни, регионални и национални форуми, туристически борси и изложения;

-          Развитие на Туристическия информационен център;

-          Надграждане на културния календар с нови събития и прояви, организиране и провеждане на национални и международни прояви, с цел привличане на туристи и посетители;

-          Развитие на сътрудничеството с побратимените градове в сферата на туризма;

-          Създаване на електронен Регистър за настанени туристи.

2016-2019 г. Активна работа с Консултативния съвет по туризъм.

 

ПОЛЕЗНА ОБЩИНА ЗА ГРАЖДАНИТЕ

2016-2019 г. Въвеждане на нови електронни услуги, обмен на данни по електронен път с  електронен подпис, цифровизация на  документите в архива, създаване на web-модул „Профил на купувача“ в сайта varna.bg, в който се публикува информация за обществените поръчки.

2018-2019 г.  Поетапно внедряване на набор от интелигентни IT системи и решения - за управление на човешки ресурси, оповестителна система при бедствия и аварии, регистър на уличните прокопавания, осигуряване на финансова и счетоводна свързаност, управление в система на договори, проекти, обществени поръчки.

2016-2018 г. Създаване на електронен архив на документите, въвеждане на електронен подпис на различни административни нива.

2016-2018 г. Проект „Интерактивни градове: Ефективно управление на градовете чрез дигитални инструменти, социални медии и съдържание, генерирано от потребителите“ (URBACT – Interactive Cities) Основна цел:   Да бъде подобрено управлението на градовете с помощта на социалните медии, като се даде по-широка платформа за мнения и препоръки и се насърчи диалога между граждани и местно управление.

 

ФИНАНСИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2015-2019 г. Финансова стабилност; Разумна приходна политика, съобразена с възможностите и потребностите на населението, при спазване на принципа на солидарност и строга финансова дисциплина.

 Поддържане на тригодишна бюджетна прогноза за местните приходи и разходи;

Привличане на външно финансиране  - средства от ЕИФ на ЕС, ФЛАГ, JESSICA, др.;

Ефективно разпределение на разходите при спазване на строга финансова дисциплина;

2016 г. Изработване на Стратегия за управление на общинската собственост:

-          Поддържане на  състоянието на общинската собственост в съответствие с функциите и отговорностите на общината;

-          Подобряване на качеството и възможностите при управление на общинското имущество.

 

КУЛТУРА

2016-2019 г. Развитие на Варна като привлекателна фестивална дестинация – в национален и международен план. Създаване на благоприятни условия за активен културен и социален живот на гражданите.

2015-2019 г. Подкрепа на творци и творчески колективи  чрез възможностите на  фонд „Култура“. Редовен анализ и мониторинг на изпълнението на финансираните проекти.

2016-2019 г. Продължаване да работим за възраждане паметта на Варна – с изграждане на нови и поддръжка на съществуващи паметници; Обновяване и оформяне на нови градски пространства за култура.

2018-2019 г Подобряване състоянието на културната инфраструктура – ремонт на читалища, на музеи, на ТМПЦ.

2017-2018 г. Подготовка и организиране на конкурс за съвременна пластика в различни градски пространства.

2016-2019 г. Разработване и  поетапно изграждане на художествено и ефектно осветление по фасади на сгради, зелени зони и паркове.

 

СПОРТ

2015-2019 г. Община Варна  ще продължи да насърчава развитието на физическото възпитание и спорта. 

2016-2019 г. Финансиране на програми за развитието на масовата спортна дейност – сред малки и големи.Насърчаване на здравословен начин на живот сред всички възрастови и социални общности.

2016-2019 г.  Разширяване и модернизиране на спортната база във Варна:

                             - Изграждане на нов спортен комплекс във Възраждане;

                             - Изграждане на нов спортен комплекс във Виница;

                            - Изграждане на нов спортен комплекс във Владислав Варненчик;

                             - Изграждане на спорни площадки, съоръжения за фитнес на открито, спортни игрища в различни зони и квартали на града, както и в дворове на училища със свободен достъп за всички.

2016-2019 г.  Разширяване и обогатяване на спортния календар. Активна подкрепа за провеждане на световни спортни форуми във Варна – Световно първенство по спортна гимнастика, Международна регата Тол Шипс, Световно първенство по волейбол.

2019 г. Работа по реализиране на титлата „Варна – Европейски град на спорта“.

2016-2019 г. Подпомагане дейността на спортните клубове и  организации, насърчаване на диалога и координацията при работа с Обществения съвет по спорт.

2016-2019 г. Провеждане на спортни инициативи за социално приобщаване на хора в неравностойно положение.

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

2016-2019 г. Провеждане на здравни и превантивни кампании и инициативи съвместно с други институции и НПО.

2016-2019 г. Развитие на общинската програма ин витро - предоставяне на финансова подкрепа за семейства и двойки с репродуктивни проблеми.

2016-2019 г. Поетапно модернизиране на материално-техническата база в детските ясли, ДКЦ-та и др. Финансова подкрепа за общинските здравни заведения.   

2016 г. Разработване на Общинска програма „Детско дентално здраве“.

2016 г. Разработване на Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН.

 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

2016-2019 г. Осигуряване на устойчивост и надграждане на предоставяните социални услуги на територията на община Варна.

2016-2019 г. Продължаване процеса по изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.

2017-2018 г. Проект „Общностен център за деца и семейства – Варна“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ -целта е изграждане на ефективна, качествена и достъпна подкрепа за деца от основните целеви групи, която им помага да се развиват свободно и пълноценно;  Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата, чрез инвестиции в ранното детско развитие, включително ограничаване предаването на бедността между поколенията.

Проект „Независим живот“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Целта е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез социални и здравни услуги.

Проект „Приеми ме“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Цел:  Усъвършенстване на  модела на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и разшири обхвата й в страната. Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне.

Top