нашите сайтове english

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти техническа и работна фаза- УСЛУГА №9075

УСЛУГА №9075 

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти техническа и работна фаза

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл.142,  ал.2, чл. 143, чл. 145 от ЗУТ.

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: главен експерт - архитект, Главен архитект

 • Информация за центъра за административно обслужване:
  адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
  електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 
  телефон за връзка: (052) 820 800
  работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:
Заявлението се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно до Главния архитект на Община Варна в Центъра за административно обслужване. Към него се прилагат следните документи:

 1. Документ за собственост .................................................................................................
  (нотариален акт, учредено право на строеж и др.)
 2. Две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5 на хартиен и електронен носител, както следва:
 •  

Част Архитектура

 •  

Част Озеленяване

 •  

Част ОВК

 •  

Част СК

 •  

Част Геодезия

 •  

Част ВОД

 •  

Част Ел.

 •  

Част Геология

 •  

Част Пътна

 •  

Част ВиК

 •  

Част Енергийна ефективност

 •  

Част Технология

 •  

Част ПБЗ

 •  

Част Пожарна безопасност

 •  

Част ПУСО

Попълването на тази точка е задължително*

 1. Оценка за съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите (ОСИП)
 2. Копие от Разрешение за строеж № ..................................................................................
 3. Копие от одобрен идеен инвестиционен проект ................................................................
 4. Съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони.................................................................................................................................

* Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по електронна поща
 • Със заявление по пощата
 • Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво);
б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;
в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;
г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;
д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

 Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт/: 5 години

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане: съгласно НОАМТЦУТОВ Приложение №1:


1). Жилищна сграда  - 14 дни (0,68 лв./км.м.не по-малко от 50лв.)

 2).Нежилищна сграда  - 14 дни (1,35 лв./км.м. не по-малко от 50лв.)

3). Преустройство и реконструкция вкл. промяна предназначение– 14 дни – 50%от т.1 или т.2 не по-малко от 40лв.

 

Забележка: За проучване и разглеждане на инвестиционни проекти /при входиране на документацията/ - съгласно Приложение 1, чл.79А, т. 1.35 от Наредба на ОбС Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна се заплаща:

 • за жилищни сгради вкл. пристройки, надстройки - 25 лв.
 • за нежилищни сгради – 40 лв.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини: на гише в звено за административно обслужване в брой; на гише в звено за административно обслужване с банкова карта и по банков път.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Административен съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: глава десета от АПК

 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

 • На място в Центъра за административно обслужване
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail

Изтегли документи

9075-бланка

Top