нашите сайтове english

Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване на акт за узаконяване - § 184 и § 127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ - УСЛУГА №9077

УСЛУГА №9077 

Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване на акт за узаконяване - § 184 и § 127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ 

Място за подаване на искането за извършване на адм. услуга: Информ. център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: § 184, ал.7 или §127, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ 

Необходими документи:

 • Документ за собственост (нотариален акт, отстъпено право на строеж и др.)
 • Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите, когато е задължителна по ЗУТ) или скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлоатационните дружества и подземния кадастър – оригинал.
 • Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК)
 •  Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен „вярно с оригинала“
 • Три екземпляра от инвестиционен проект, както следва:
 •  

Част Архитектура

 •  

Част Озеленяване

 •  

Част ОВК

 •  

Част СК

 •  

Част Геодезия

 •  

Част ВОД

 •  

Част ЕЛ.

 •  

Част Геология

 •  

Част Пътна

 •  

Част ВиК

 •  

Част Енергийна ефективност

 •  

Част Технология

 •  

Част ПБЗ

 •  

Част Пожарна безопасност

 •  

Част ПУСО

 • Доклад за оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите (ОСИП)
 • Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите І, ІІ и ІІІ категория
 • Предварителни договори или Становища от експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура - ЕОН, В и К, Топлофикация и др.;
 • Решение по ОВОС, издадено по реда на закона за опазване на околната среда (когато е необходимо)
 • Специалните разрешителни, изискуеми по специални закони;
 • Технически паспорт на сградата (при реконструкция, преустройство, надстрояване, промяна на предназначението и натоварванията)
 • Заявлението по §184, ал.2 от ПЗР на ЗУТ, Констативен  акт за незаконното строителство; акт по ЗАНН; Наказателно постановление за глоба; Платена глоба и др.; 

Забележка: Всички части (графични и текстови) се подписват и подпечатват от проектанта, от лицето извършило оценката за съответствие, от възложителя и от технически контрол на част «конструктивна». 

Такса на административната услуга: 

1. Жилищна сграда  - 14 дни или 30 дни (1,35 лв./кв. м. х. 300%)

2. Нежилищна сграда  - 14 дни или 30 дни (2,70 лв./кв.м. х 300%)

3. Преустройство и реконструкция – 14 дни или 30 дни – 50% от т.1 или т.2

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:                        

Съответно 14 дни или 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно определен срок

Изтегли документи

9077-бланка

Top