нашите сайтове english

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициативa (КПИИ) - УСЛУГА №9079

УСЛУГА №9079 

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатив (КПИИ) 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл.150 от  ЗУТ

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: главни експерти, специалисти, Главен архитект 

Информация за центъра за административно обслужване:

адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43

електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 

телефон за връзка: (052) 820 800

работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване 

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:

Заявлението се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно до Главния архитект на Община Варна в Центъра за административно обслужване. Към него се прилагат следните документи:

1. Документ за собственост .................................................................................................

                                                (нотариален акт, учредено право на строеж и др.)

2. Проект за  ПУП, включително РУП /ако това се изисква по закона/ -2 бр. оригинали с магнитен носител;

3. Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК)

4. Обхватна скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлоатационните дружества и подземния кадастър – оригинал.

5. Заповед за изработване на КПИИ по чл.150 от ЗУТ

6. Две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5 на хартиен и електронен носител, като форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти и на документите и данните към тях се определят с наредбата по чл. 139, ал. 5, както следва:

o     

Част Архитектура

o     

Част Озеленяване

o     

Част ОВК

o     

Част СК

o     

Част Геодезия

o     

Част ВОД

o     

Част ЕЛ.

o     

Част Геология

o     

Част Пътна

o     

Част ВиК

o     

Част Енергийна ефективност

o     

Част Технология

o     

Част ПБЗ

o     

Част Пожарна безопасност

o     

Част ПУСО

7. Оценка за съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите(ОСИП ); (когато се изисква такова) / за инвестиционния проект/+ 1 /един/ брой на електронен носител

8. Документи необходими за обявяване и одобряване на ПУП

9. Положително становище на органите по пожарна безопасност само за строежите от Іва, ІІра и ІIІта категория

10. Документи с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура

11. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на закона за опазване на околната среда (когато е необходимо)

12. Заповед за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност /ако има такава/

13. Специални разрешителни /изискуеми по специални закони/

14. Съгласуванe (писмено становище и заверка с печат върху графичните материали) при условията и по реда на Закона за културното наследство - за обекти недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони

15. Предварително съгласие на министъра на регионалното развитие и благоустройството, издадено в едномесечен срок от постъпване на искането, което се вписва в разрешението за строеж във връзка с чл. 96 от ЗУТ.

* Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец 

Начини на заявяване на услугата:

  • На място в Центъра за административно обслужване
  • Чрез пощенска /куриерска пратка (за сметка на заявителя) на адрес
  • По електронен път на e-mail
  • Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво);

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;

в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;

г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;

д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: нерегламентиран

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане: съгласно НОАМТЦУТОВ Приложение №1:

  • 1).Жилищна сграда - 30 дни (1,35 лв./кв. м. + 130%)
  • 2).Нежилищна сграда - 30 дни (2,70 лв./кв.м. +130%)
  • 3).Одобряване на ПУП – 30 дни

Забележка: За проучване и разглеждане на инвестиционни проекти /при входиране на документацията/ - съгласно Приложение 1, чл.79А, т. 1.35 от Наредба на ОбС Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна се заплаща:

- за жилищни сгради вкл. пристройки, надстройки - 25 лв.

- за нежилищни сгради – 40 лв.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини: на гише в звено за административно обслужване в брой; на гише в звено за административно обслужване с банкова карта и по банков път.     

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Административен съд – Варна 

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: чл. 215 от ЗУТ 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg 

Начини на получаване на резултата от услугата:

  • На място в Центъра за административно обслужване
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail

 

Изтегли документи

9079-бланка

Top