нашите сайтове english

Издаване на протокол за въвод във владение - УСЛУГА №9091

УСЛУГА № 9091

Издаване на протокол за въвод във владение 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл.30, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: експерти и специалисти

Информация за центъра за административно обслужване:
адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg
телефон за връзка: (052) 820 800
работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:
Искането се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно до директор на дирекция АГУП в Центъра за административно обслужване. Към него се прилагат следните документи:

 1. Решение на Общинска служба по земеделие и гори
 2. Протокол за трасиране от лицензиран геодезист – оригинал
 3. Актуално или презаверено уведомително писмо от ОСЗГ в годината на подаване
 4. Копие на нотариално заверено пълномощно (когато заявлението не се подава лично от заинтересованото лице)
  * Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

 Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по електронна поща
 • Със заявление по пощата
 • Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

 • а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво);
 • б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;
 • в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;
 • г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;
 • д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане: съгласно НОАМТЦУТОВ Приложение №1: обикновена услуга – 30 дни – 30 лв.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: кмет на Община Варна    

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: съгласно глава десета от АПК

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:
На място в Центъра за административно обслужване

Изтегли документи

9091-бланка 

  Top