нашите сайтове english

Изготвяне на копия от кадастрален план, кадастрална листа, ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП /подробен устройствен план - УСЛУГА №9095

УСЛУГА № 9095

Изготвяне на копия от кадастрален план, кадастрална листа, ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП /подробен устройствен план/ 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: § 4, т.2 и т.3 от ПЗР на ЗКИР 

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: експерти и специалисти

Информация за центъра за административно обслужване:

 • адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
 • електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 
 • телефон за връзка: (052) 820 800
 • работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:
Искането се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно до директор на дирекция АГУП в Центъра за административно обслужване. Към него се прилагат следните документи:

 1. Документ за собственост
 2. Удостоверение от съда (в случаите, когато заявителят няма вещни права върху имота)
 3. Копие на нотариално заверено пълномощно (когато искането не се подава лично от заинтересованото лице)
 4. * Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по електронна поща
 • Със заявление по пощата
 • Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

 • а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво);
 • б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;
 • в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;
 • г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;
 • д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане: съгласно НОАМТЦУТОВ

   Приложение №1: обикновена услуга – 7 дни – формат А4 – 5 лв.
   - формат А3 – 7 лв.
   - плотер 50 лв./м
   бърза услуга – 5 дни – формат А4 – 10 лв.
  – формат А3 – 15 лв.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: кмет на Община Варна    

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: съгласно глава десета от АПК

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

 • На място в Центъра за административно обслужване
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail

Изтегли документи

9095-бланка

  Top