нашите сайтове english

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с ОСИП от ЕСУТ и издаване разрешение за строеж - УСЛУГА №9132

УСЛУГА №9132 

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с ОСИП от ЕСУТ и издаване разрешение за строеж 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл. 144, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: главен експерт - архитект, специалисти, Главен архитект

Информация за центъра за административно обслужване:

 • адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
 • електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 
 • телефон за връзка: (052) 820 800
 • работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:

Заявлението се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно до Главния архитект на Община Варна в Центъра за административно обслужване. Към него се прилагат следните документи:

 1. Документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;
 2. Виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3, съгласувана с експлоатационните дружества и подземния кадастър – оригинал.
 3. Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК)
 4. Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен „вярно с оригинала“ от съответната районна /общинска/ администрация
 5.  Две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5 на хартиен и електронен носител, като форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти и на документите и данните към тях се определят с наредбата по чл. 139, ал. 5, както следва:
 •  

Част Архитектура

 •  

Част Озеленяване

 •  

Част ОВК

 •  

Част СК

 •  

Част Геодезия

 •  

Част ВОД

 •  

Част ЕЛ.

 •  

Част Геология

 •  

Част Пътна

 •  

Част ВиК

 •  

Част Енергийна ефективност

 •  

Част Технология

 •  

Част ПБЗ

 •  

Част Пожарна безопасност

 •  

Част ПУСО

 1. Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите І, ІІ и ІІІ категория
 2. Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а;
 3. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове;
 4. Решение по ОВОС, издадено по реда на закона за опазване на околната среда (когато е необходимо)
 5. Заповед за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност /ако има такава/
 1. Технически паспорт на сградата (при реконструкция, преустройство, надстрояване, промяна на предназначението и натоварванията) обследване
 2. Съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони.
 3. Предварително съгласие на министъра на регионалното развитие и благоустройството, издадено в едномесечен срок от постъпване на искането, което се вписва в разрешението за строеж във връзка с чл. 96 от ЗУТ.

* Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по електронна поща
 • Със заявление по пощата
 • Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво);
б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;
в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;
г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;
д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 5 години

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане: съгласно НОАМТЦУТОВ Приложение №1:
1).Жилищна сграда  - 30 дни (4,05 лв./кв. м.)   
2).Нежилищна сграда  - 30 дни (8,10 лв./кв.м.)                 
3).Преустройство и реконструкция – 30 дни – 50% от т.1 или т.2    

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини: на гише в звено за административно обслужване в брой; на гише в звено за административно обслужване с банкова карта и по банков път.

Забележка: За проучване и разглеждане на инвестиционни проекти /при входиране на документацията/ - съгласно Приложение 1, чл.79А, т. 1.35 от Наредба на ОбС Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна се заплаща:

  • за жилищни сгради вкл. пристройки, надстройки - 50 лв.
  • за нежилищни сгради – 80 лв.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Административен съд – Варна

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: чл. 215 от ЗУТ

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

   • На място в Центъра за административно обслужване
   • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
   • По електронен път на e-mail

Изтегли документи

9132-бланка

  Top