нашите сайтове english

Заверка на копиe на документи, съхранявани в дирекция АГУП - УСЛУГА № 39134

УСЛУГА №39134 

Заверка на копиe на документи, съхранявани в дирекция АГУП

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл. 104 и чл.107 от ЗМДТ.

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: експерти и специалисти

Информация за центъра за административно обслужване:

 • адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
 • електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 
 • телефон за връзка: (052) 820 800
 • работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:
Заявлението се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно до директор на дирекция АГУП в Центъра за административно обслужване. Към него се прилагат следните документи:

 1. Документ за собственост или отстъпено право на строеж;
 2. Копие на нотариално заверено пълномощно (когато заявлението не се подава лично от заинтересованото лице)
 3. Други доказателства (копие от скица,  ПУП и др.)

* Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по електронна поща
 • Със заявление по пощата
 • Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво);
б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;
в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;
г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;
д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:съгласно НОАМТЦУТОВ Приложение №1:

 • За обикновена услуга:      Срок:  7 дни и такса 3 лв. на страница/чертеж
 • За  бърза  услуга :            Срок: 5 дни и такса 6 лв. на страница/чертеж
 • За експресна услуга:        Срок: 3 дни и такса 9 лв. на страница/чертеж

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини: на гише в звено за административно обслужване в брой; на гише в звено за административно обслужване с банкова карта и по банков път.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: секретар на Община Варна   

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: глава десета от АПК

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

 • На място в Центъра за административно обслужване
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail
  Top