нашите сайтове english

Произнасяне по допускане проучване и проектиране за изменения на ПУП и издаване на становище за селищните образувания с национално значение /к.к. Зл. Пясъци, к.к. Св.Св. Kонстантин и Елена и в.к. Ривиера/ - УСЛУГА №9143

УСЛУГА №9143 

Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на устройствени планове и издаване на становище по чл.135, ал.4, т.2 от ЗУТ 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.133, чл.134, ал1, ал.2, чл. 135, ал. 4, т.3, във връзка с чл. 19, ал. 4 от ЗУЧК. 

Необходими документи:

 1. Документ за собственост на поземления имот;
 2. Скица с предложение за изменение на ПУП по реда на чл. 135, ал. 2 от ЗУТ или Задание по реда на чл. 124, ал. 3 от ЗУТ.
 3. Скица от действащия ПУП, издадена от администрацията, заверен за „вярно с оригинала”.
 4. Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК);
 5. Справка и геодезическо заснемане при наличие на картотекирана растителност, заверени от общинските органи по озеленяване, съгласно изискванията на чл. 63, ал. 4 от ЗУТ.
 6. Други документи свързани с посоченото основание;
 7. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/; 

Такса на административната услуга:  50 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  една година

  Top