нашите сайтове english

Разглеждане и одобряване на схеми по реда на чл. 56 от ЗУТ - УСЛУГА №9144

УСЛУГА №9144 

Разглеждане и одобряване на схеми по реда на чл. 56 от ЗУТ 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

 • Закон за устройство на територията - чл. 56;
 • Наредба на ОБС Варна за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ.

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: Главен архитект, експерт архитект

Информация за центъра за административно обслужване:

 • адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
 • електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 
 • телефон за връзка: (052) 820 800
 • работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:
Заявлението се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно до Главния архитект на Община Варна в Центъра за административно обслужване. Към него се прилагат следните документи:

 1. Документ за собственост на поземления имот или друго вещно право.
 2. Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК).
 3. Копие от действащ подробен устройствен план за имота, заверен „вярно с оригинала“.
 4. Схема по реда на чл. 56 от ЗУТ – 3 (три) екземпляра.
 5. Проектна документация – 3 (три) екземпляра.
 6. част Архитектурна или Дизайнерска /за типов преместваем обект/
 7. част Конструктивна
 8. Становище или съгласуване на схемата на органите по РД ПБЗН-Варна /при необходимост/
 9. Становище или съгласуване на схемата на органите по ОД на МВР-Варна /при необходимост/
 10. Схемите за преместваеми обекти на територията на плажната ивица – предмет на концесионен договор и курортните комплекси се одобряват от Министъра на Туризма.
 11. Схемите по чл. 30 и чл. 38 от НУРППО по смисъла на чл. 56 от ЗУТ на Общински съвет Варна – необходимо е становище от комисията съгласно чл. 32, ал. 1 и чл. 38, ал. 3 от НУРППО.
 12. Схемата да е съгласувана с Министерство на културата, ако попадат в граници и охранителните зони на обекти недвижими културни ценности.
 13. Уведомление до компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Варна)
 14. Копие на нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от заинтересованото лице
 15. Други документи : …………………………………………………………………………………………………………………

* Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване;
 • Чрез пощенска /куриерска пратка (за сметка на заявителя).

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво);
б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;
в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;
г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;
д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • за обекти в общински терени – за срок до 7 (седем) години;
 • за обекти в частни – за срок до 10 (десет) години ;
 • за  обекти разположени на морските плажове – не по-дълъг от срока на концесионния или приравнения на него наемен договор.

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
Съгласно НОАМТЦУТОВ Приложение №1: Разглеждане и одобряване на схеми по реда на чл.56 от ЗУТ - 30 дни (100лв.)

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини: на гише в звено за административно обслужване в брой; на гише в звено за административно обслужване с банкова карта и по банков път.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Административен съд Варна

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: чл. 215 от ЗУТ

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

 • На място в Центъра за административно обслужване
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

Изтегли документи

9144-бланка

Top