нашите сайтове english

Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве - УСЛУГА №9171

УСЛУГА №9171

Одобряване на план за управление на строителните отпадъци

(за сгради)

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Център за административно обслужване 

Място за предоставяне  на услугата на клиента:

Център за административно обслужване 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 156б, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, чл. 11, ал. 4 и чл. 19, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и чл. 4 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

Необходими документи:

  • Копие на разрешение за строеж (влязло в сила);
  • Копие на ситуация от одобрен инвестиционен проект от главния архитект на Община Варна;
  • Копие на договор за изграждане на обект, общинска собственост (когато е приложимо);
  • Част „План за управление на строителните отпадъци” – 3 екземпляра; 

Такса на административната услуга: 25 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 14 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: Планът губи правно действие, в случай че в 6-месечен срок от датата на одобряването му строителството не е започнало, както и когато разрешението за строеж е загубило правно действие.

Изтегли документи

9171-бланка

Top