нашите сайтове english

Дирекция "Финансово-стопански дейности"

Дирекция "Финансово-стопански дейности"

Дирекция „Финансово - стопански дейности“ организира, осъществява и контролира финансово-счетоводната дейност на Община Варна в съответствие с действащото законодателство. Извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите на Община Варна по Единната бюджетна класификация в съответствие с определения бюджет и по счетоводни сметки от Сметкоплана за бюджетните предприятия; Изготвя месечни и годишни оборотни ведомости, годишния финансов отчет и годишния баланс на Община Варна. Съхранява счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции, организира и извършва в законоустановените срокове годишна инвентаризация и др.

Top